Klimasats-prosjekt

Forprosjekt KVU Bydrift

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune ved Bymiljøetaten har sett på muligheter og utfordringer med nullutslippløsninger ved vedlikehold og drift av veier i Oslo. 

Kommunen har også fått Klimasats-støtte til å jobbe videre med funnene fra dette prosjektet. Ved å øke etterspørselen av mer klimavennlige maskiner i veidrift, kan kommunen fremskynde innovasjon og redusere merkostnader på sikt.

Resultater

Utredningen gir en oppdatert oversikt over aktuelle maskiner og kjøretøy som brukes i veidrift, og hvilke klimavennlige alternativer som er tilgjengelig på markedet i dag. Den gir også oversikt over barrierer, interessenter, forutsetninger og mål.

Kommunen har utredet fire ulike konsepter for å nå målet om mer klimavennlig veidrift: Dagens situasjon (referansealternativet), eie maskiner, leie maskiner eller kreve klimavennlige maskiner i anbud. Utredningen viser at anbud gir minst kostnader og høyest fleksibilitet.

De viktiste barrierene er manglende infrastruktur, umoden teknologi og kostnader. For å redusere barrierene ønsker kommunen å øke etterspørselen etter utslippsfrie eller biogassdrevne maskiner og kjøretøy. Det kan gjøres ved å utvide og skjerpe miljøkrav i veidriftskontrakter. 

Relevante lenker