Klimasats-prosjekt

Furuset Hageby

Fylke: Oslo
Søker: OMSORGSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslobygg KF, tidligere Omsorgsbygg Oslo KF, bygger Furuset Hageby med klimavennlige materialer og klimatiltak på byggeplassen. Bygget står ferdig i 2023.

Hagebyen er et sykehjem for personer med kognitiv svikt med totalt 112 plasser fordelt på 14 bogrupper. Oppvarmet bruksareal er på 12 431 m2 BRA. Tiltakene som har blitt gjennomført i forbindelse med prosjektet har bidratt til å oppnå ambisiøse energi- og miljøambisjoner.

Kort beskrivelse av hva som er gjennomført i prosjektet:

 • For å redusere utslipp i byggefasen har det blitt brukt en 23 tonn Cat 323 Zline elektrisk gravemaskin. Totalt har gravemaskinen blitt brukt i ca. 300 timer. 
 • Det har blitt brukt ca. 1650 m3 av klasse lavkarbon ekstrem.
 • Utredning og demonstrasjon av leirplater og leirpuss.
 • Det er benyttet miljøvennlig vinyl av typen Tarkett IQ Natural på ca. 3800 m2 gulvareal. Ifølge produsenten er dette verdens første vinyl som er basert på biologiske råstoffer og det benyttes ikke fossil energi under produksjon.
 • Opprinnelig prosjektert lett‐tak konstruksjon i stål er erstattet med gitterbjelker i tre. 
 • Det er benyttet et mer miljøvennlig kuldemedium, dvs. R1234ze med Global Warming Potential (GWP) på 7, istedenfor prosjektert R410a som har et GWP på 2081.
 • Det er gjennomført en mulighetsstudie om vurdering av ombrukskomponenter.

Resultater

Oslobygg KF skriver at dette prosjektet er et av de mest ambisiøse av sin type i Norge. I og med at prosjektet setter en ny standard for sykehjem og omsorgsbygg, forventes flere omvisninger og faglige oppslag i media. Erfaringene med henhold til muligheter, begrensninger og kostnader fra bruk av el‐graver, lavkarbon, ekstrem betong og biobasert vinyl har gitt kunnskap med stor overføringsverdi for senere prosjekter.

I driftsperioden reduseres energibruken som følge av høy energieffektivitet og lokal kraftproduksjon ved hjelp av et solcelleanlegg. Bygget tilfredsstiller kravene til passivhus og Futurebuilt nZEB, det vil si at vektet levert energibehov skal være lavere enn 85 kWh/m2 per år. 

Overordnet målsetning for Furuset hageby er 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i henhold til FutureBuilts kriterier. For tiltakene som har blitt støttet gjennom Klimasats er reduksjon av klimagassutslipp beregnet til:

 • Bruk av el‐gravemaskin sammenlignet med bruk av anleggsdiesel: Ca. 14 375 kg CO2e.
 • Bruk av lavkarbon ekstrem betong: Ca. 173 000 kg CO2e.
 • Bruk av miljøvennlig vinyl Tarkett IQ Natural: Ca. 58 000 kg CO2e.
 • Gitterbjelker i tre: Ca. 70 000 kg CO2e.
 • Demonstrasjon leirplate og leirpuss versus gips malt med to lag gips: Ca. 325 kg/CO2e per m2 vegg.
 • I tilfelle lekkasje reduserer bruk av miljøvennlig kuldemedie klimagassutslippene med ca. 2070 kg per kg kuldemedium som slipper ut i atmosfæren. 
Beregnet klimagassreduksjon i CO2‐ekvivalenter tilsvarer ca. 315 tonn CO2e.  

Verdifulle erfaringer med elektrisk gravemaskin

For å redusere utslipp i byggefasen, ble det brukt en 23 tonns elektrisk gravemaskin (Cat 323 Zline). Med dagens teknologi kan gravemaskinen være i drift ca. 60 prosent av tiden. Det betyr at det er nødvendig å supplere med en dieselgravemaskin.

Det at den elektriske gravemaskin ikke kunne erstatte en dieselgravemaskin, bidro til relativt høye merkostnader i prosjektet. Mobile anleggsmaskiner med lynladere kunne vært en god løsning, men de var ikke kommersielt tilgjengelige på tidspunktet for gjennomføring. Dette har gitt verdifull erfaring om muligheter og begrensninger ved elektriske gravemaskiner for totalentreprenøren.

Klimagevinsten av den elektriske gravemaskinen er beregnet til 14,4 tonn CO2-ekvivalenter. Se delrapporten fra 2021 for detaljer.

Relevante lenker