Klimasats-prosjekt

GIS i energi- og klimaeffektiv arealplanlegging

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi, IKT/teknologi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune ønsket å lage et kunnskapsgrunnlag for energiplanlegging ved å samle ulike datasett og visualisere det i et geografisk informasjonssystem (GIS).

Prosjektet slik det var beskrevet i søknaden var dessverre ikke mulig å gjennomføre som planlagt innenfor prosjektperioden. Hovedsakelig skyldes dette at tilgangen på tilstrekkelig detaljerte energi‐ og effektdata var vanskelig av juridiske årsaker. Nettselskap og fjernvarmeselskap samler inn dataene og det er strenge juridiske regler for hvordan de kan anvendes innenfor dagens lovverk.

Kommunen har jobbet med følgende tiltak i dette prosjektet:

  • medvirkning internt og hos nettselskap og fjernvarmeselskap
  • det juridiske knyttet til energidata
  • tatt inn bestemmelser om energi og effekt i nytt forslag til kommuneplanens arealdel
  • tatt energi, effekt og energifleksibilitet inn i forslag til revidert kommunedelplan for energi og klima
  • deltakelse i ulike FoU‐prosjekt
  • formidling av resultater og erfaringer
  • formell forankring av et energianalyseprosjekt
  • testprosjekt for et større termisk sesongvarmelager (se lenke under)

Skal gjennomføre energianalyse av Trondheim 

Det viktigste resultatet av dette prosjektet er at Trondheim kommune i løpet av høsten 2023 har blitt formelt enige med nettselskapet Tensio og fjernvarmeleverandøren Statkraft Varme Trondheim om å gjennomføre en energianalyse av Trondheim i fellesskap. En forutsetning for dette har vært en enighet om hvilke datasett som kan brukes som grunnlag for nåtilstanden i energisystemene (elektrisk og termisk) og hvordan dataene kan aggregeres til et tilstrekkelig nyttig, men anonymisert nivå.

Kommunen forventer at kunnskapsgrunnlaget vil bli et viktig underlag i Trondheims klimaomstilling og mener at det slik sett kan bidra til store reduksjoner i klimagassutslippene ved at energi‐ og arealplanleggingen kan gjøres mer samordnet og helhetlig. Prosjektet har skapt økt forståelse internt i kommunen, men også i nett‐ og fjernvarmeselskap, for at energi‐ og arealplanlegging må samordnes på lokalt nivå for å sikre "rett energi og effekt på rett sted til rett tid".

Relevante lenker