Klimasats-prosjekt

Grønn og effektiv varelogistikk i Sandvika

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune ønsker å tilrettelegge for klimavennlig varetransport i Sandvika, både for å redusere klimagassutslipp og for å skape et mer attraktivt sentrumsområde.

Transporthuber, droner og pakkeautomater

I prosjektet har kommunen blant annet etablert en hub på Fornebuporten, analysert kommunenes vareleveranser og sett på potensialet for utslippsreduksjoner. Kommunen har også samlet inn transportdata, og sett på muligheten for å bruke droner til varelevering.

Sammen med TØI har kommunen et pågående forskningsprosjekt som undersøker bruken og preferanser knyttet til pakkeautomater (selvbetjente hentepunkter). Gjennom kartleggingen kan kommunen vurdere den beste plasseringen av pakkeautomatene for å redusere tranport og utslipp. Kunnskapsgrunnlaget vil gå inn i en innovativ anskaffelse.

Varelogistikk krever tverrfaglig samarbeid

I tillegg til reduserte utslipp forventer kommunen at prosjektet vil gi færre lastebiler i sentrumsområdet, færre trafikkulykker, bedre fremkommelighet, og mindre støy og støv. I tillegg vil det bli bedre koordinering mellom regionalt og lokalt nivå ved at lokale terminaler knyttes til en regional terminalstruktur.

Kommunen trekker frem noen suksessskriterier i prosjektet, blant annet at

  • politisk og administrativ forankring er viktig for gjennomføring
  • varelogistikk er et område som krever tverrfaglig arbeid i kommunen
  • samarbeid med lokalt næringsliv og logistikkbransjen er avgjørende for suksess
  • prosjektplanen må være fleksibel og åpne for nye ideer
  • prosjektet må gjøres kjent tidlig

Helhetlig planlegging av varetransport

Prosjektet i Sandvika har blitt en del av et større regionalt prosjekt for varelogistikk, noe som vil bidra til en helhetlig plan for varetransport til byer langs E18. 

Våren 2020 ble samarbeidsprosjektet "Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren (VIV)" etablert. Målet er å redusere utslipp og effektivisere varetransporten på strekningen Oslo–Drammen. Prosjektet eies av Viken fylkeskommune, og er et samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen. Ifølge forskningsaktører er VIV det varelogistikkprosjektet som ligger lengst frem i Europa.

Kompetanseheving og godt samarbeid

Prosjektet i Sandvika, og samarbeidsprosjektet, har bidratt til et bedre offentlig‐privat samarbeid innen varelogistikk. Kommunene har også økt kompetansen på varelogistikk innenfor flere sektorer. I tillegg har det tverrfaglig samarbeidet i kommunene økt, og det er nå bedre dialog og samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Tips til andre kommuner

Til andre kommuner som vil jobbe med klimavennlig varelogistikk, har Bærum kommune følgende tips:

  • Det er viktig å etablere lokale, tverrfaglige arbeidsgrupper i hver kommune.
  • Ha god fremdrift så ikke private aktører faller fra, men pass på at kommunene klarer å henge med.
  • Lag en nettside der det ligger informasjon om prosjektet (se lenke under).
Relevante lenker