Klimasats-prosjekt

Grønne innkjøp i Indre-Agder

Fylke: Agder
Søker: EVJE OG HORNNES KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Evje og Hornnes kommune har sammen med kommunene Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Iveland, Vennesla og Birkenes, jobbet med å styrke klimahensynet i anskaffelser.

Kommunene ansatte en prosjektleder over to år som har jobbet med å kutte klimagassutslipp fra anskaffelser. I utgangspunktet ønsket kommunene å styrke klimahensynet i alle anskaffelser, men fokus ble på transport, bygg og mat.

Status

  • transport er det gjennomført en full vurdering av markedsmodning opp mot kommunene sine behov og innfasingen av utslippsfri transport er begynt. Denne innsatsen har fulgt statlige føringer for rekkefølge: Personbil, varebil, lette lastebiler og andre kjøretøy. Ved prosjektets oppstart var det totalt 7 elektriske biler i bruk med varierende tilbakemeldinger om behovsoppnåelse. De kommunene som hadde planlagt utskifting ble utvalgt til pilot og full gjennomgang av behov, økonomi, og prosess ble gjennomført. Ved å gjøre en reell kostnadsvurdering, innføre brukerinvolvering, og stadfeste rekkefølge i innføring av elektrisk, er det nå en bred oppfattelse av at man får bedre redskap, færre uforutsette driftsforstyrrelser, og lavere risiko med innføring av nullutslippskjøretøy.
  • bygg har det i stor grad handlet om kartlegging av potensiale i energieffektivisering, muligheter for rehabilitering over nybygg, valg av entrepriseform, og markedet sin leveringsevne på klimavennlige løsninger.
  • mat har innsatsen blitt rettet mot kuttpotensialet i logistikk og distribusjon gjennom påvirkning av rammeavtaler. Det har blitt utført en rekke forsøk på å adressere muligheter for utslippskutt i både valg av råvare, utnyttelse av råvare, og matsvinn, men der er det ikke gjennomført varige endringer direkte forbundet med prosjektet.

Resultater

  • Transport: De 8 kommunene hadde ved oppstart en samlet kjøretøypark på 149 kjøretøy. Kun en marginal del var nullutslipp. Med positive erfaringer fra pilotkommuner sammen med en endret både administrativ og politisk vilje til å anskaffe nullutslippskjøretøy blir det forholdsvis enkelt å følge utviklingen framover ved å følge DFØ sin registreringsdatabase. 
  • Bygg: Her er det to hovedfelt prosjektet har tatt opp: energikartlegging og enøk, og nybygg mot rehabilitering. På enøk er kuttpotensialet svært varierende da flere av kommunene allerede har gjennomført effektive tiltak og kan vise til energiforbruk per m2 som ligger under 80 kWh/m2 og opp til bygningsmasse som har forbruk opp mot 400 kWh/m2. Her er det gitt råd om flere tiltak som spenner fra kartlegging for enøk, energiomstilling, og en gjennomgang av faktiske behov i arealbruk. Alle kommunene er i prosess på alle punkter. Kun en kommune er i mål med full kartlegging. Flere er i prosess med energiomstilling, først og fremst med prosjekt på solceller, noen har startet en gjennomgang av arealbruk i sin bygningsmasse. 
  • Mat: Har fått oppmerksomhet i forbindelse med påvirkning inn mot Offentlige Fellesanskaffelser i Agder (OFA). Her har fokus vært på logistikk og klausuler for leverandørene sine klimagassutslipp. Videre er kommunene nå i prosess med å utnytte muligheter til å bruke leverandører i nærområdene 

Andre erfaringer

Kommunene skriver at prosjektet som helhet har blitt utformet spesifikt for Setesdal og tilliggende kommuner. De skriver videre at det imidlertid er flere læringspunkter å ta med både på enkelttiltak og på helhetlig innretning. Prosjektet har dels avdekket at klimakutt ved kommunale anskaffelser, om de prioriteres riktig, vurderes helhetlig, og gjennomføres med støtte fra både ledelse og ansatte, kan være både lønnsomme og vellykkede. Suksesskriteriet er tydelig forankring av prosjektet i ledergruppen og innenfor fagområdene. Ansettelse av en koordinator i 100 prosent stilling var og helt nødvendig for å få til det kontinuerlige arbeidet.

Relevante lenker