Klimasats-prosjekt

Karbon i jord – Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2023
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trøndelag fylkeskommune prøver ut en modell for en to-delt støtteordning som kombinerer en miljørettet produksjonsstøtte med en støtteordning som stimulerer til karbonlagring i jord.

Prosjektet rekrutterte seks gårdbrukere som prøvde ut ulike tilskuddsordninger for å øke karbon i jord. Gårdbrukerne forpliktet seg til å gjennomføre et opplæringsprogram for karbonlagring på egen jord, og mottar ett beløp for gjennomføringen, og et annet støttebeløp for dokumentasjon av avtalt karbonlagring. Alle ordningene ble spilt inn som nye nasjonale ordninger. Ordninger for biokull og kompost ble tatt inn og er fra 2023 en del av det regionale miljøtilskuddet i Trøndelag og noen andre fylker.

Etter en forsinket oppstart gjennomførte fylkeskommunen workshops for naturbruksskoler, kunnskapsinnhenting om regenerativt jordbruk i Viken fylkeskommune og markdager og etablerte demonstrasjonsfelt ved naturbruksskoler for å øke binding av karbon i jord. Statsforvalteren i Trøndelag og Norsk Landbruksrådgivning er samarbeidsparntere.

Fylkeskommunen mener den største effekten av prosjektet er at det er satt søkelys på karbonfangst og lagring i landbruket.