Klimasats-prosjekt

Karbonfangst i jordbruksjord

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 268 800
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2024
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune har som en stor landbrukskommune med 120 000 dekar landbruksjord, potensiale til å binde opp ca. 13 000 tonn CO2 årlig.

Mangel på kunnskap er en av barrierene for karbonbinding som klimatiltak. Kommunen ønsker å gjøre noe med dette og har startet veiledning for bønder om dyrkingsmetoder kalt "carbon farming", som gir karbonbinding i jord. Kommunen har inngått et samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Viken om kursing og opplæring.

Så langt har det vært holdt flere samlinger om fangvekster og prosjektleder ser at interessen for å bruke dem er sterkt økende. Interessen skyldes i stor grad at produksjonstilskuddet for fangvekster har økt betraktelig. Dette prosjektet bidrar til at bøndene får nødvendig kunnskap for vellykket dyrking av fangvekster. I Horten-området har arealet med fangvekster økt fra 1000 dekar til 4000 dekar. Som følge av prosjektet oppgir kommunen at karbonfangsten hittil er ca 225 tonn CO2-ekv. 

Prosjektet er blitt forlenget til 2024.