Klimasats-prosjekt

Karbonfangst i jordbruksjord

Prosjektnavn: Karbonfangst i jordbruksjord
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 268 800
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog

Tønsberg kommune har som en stor landbrukskommune med 120 000 dekar landbruksjord, potensiale til å binde opp ca. 13 000 tonn CO2 årlig. Mangel på kunnskap er en av barrierene for karbonbinding som klimatiltak.

Kommunen ønsker å gjøre noe med dette og skal i dette prosjektet veilede bønder om dyrkingsmetoder kalt "carbon farming", som gir karbonbinding i jord. Kommunen vil inngå et samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Viken om kursing og opplæring.

Så langt har det vært holdt flere samlinger om fangvekster og prosjektleder ser at interessen for å bruke dem er økende. Som følge av prosjektet oppgir kommunen at karbonfangsten hittil er mellom 125 - 500 tonn CO2-ekv årlig.