Klimasats-prosjekt

Kartlegging av miljøkrav for byggeprosjekter

Fylke: Akershus
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nesodden kommune har utredet hvilke klima- og miljøkrav de kan stille innen fem temaer:

  1. klimagassberegninger for byggeprosjekter
  2. utslippsfrie byggeplasser
  3. sertifisering, energi og miljømerking
  4. avfall og forbruk
  5. hvordan beregne potensialet for klimagassreduksjon

Har laget mal for miljøkrav i byggeprosjekt

Kommune har laget et maldokument for miljøkrav og kriterier for bygge‐ og anleggsprosjekter, og en veileder til malen. Begge kan lastes ned under. Dokumentene skal fungere som konkrete verktøy for kommunen, slik at de kan sette gode klima‐ og miljøkrav i alle kommende bygge‐ og anleggsprosjekter. 

Maldokumentet inneholder forslag til ferdig formulerte krav og kriterier for de fem temaene over. I prinsippet kan kravformuleringene kopieres inn i anskaffelsesdokumentene, men det vil i flere tilfeller være noe behov for tilpasning.

Deler med nabokommuner

For å dele kunnskapen med andre kommuner, slik at de også kan ta i bruk dokumentene og sette krav i sine prosjekter, deltok Nesodden kommune på et seminar i november 2021. Seminaret var for Follo klima‐ og energinettverk og ble gjennomført sammen med kommunene Frogn, Ås, Vestby, Enebakk og Nordre Follo.

Relevante lenker