Klimasats-prosjekt

Kartlegging av grønnstruktur og CO2-lagringspotensiale

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR
Tilskudd: 750 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune skulle kartlegge natur- og grøntområder som fanger og lagrer CO2 med mål om å redusere nedbyggingen av disse områdene i plan- og byggesaker.

Kommunen skulle også bruke kartleggingen til å identifisere områder som egner seg til restaurering og revegetering. Prosjektet ble dessverre ikke gjennomført, men det har allikevel gitt kommunen nyttig kunnskap.

Avlyst prosjekt, men fortsatt nyttig

Bærum kommune vil vurdere muligheten for å gjenoppta prosjektet på nytt når kommuneplanen og naturmangfoldstrategien er ferdig. Se sluttrapport nedenfor for mer detaljer om hvilke erfaringer kommunen har gjort seg.

Kommunen vurderer at målet i stor grad vil oppnås gjennom andre gjennomførte eller igangsatte prosjekter. Det kan også være en fordel å vente på resultater og erfaringer fra andre kommuner, og utvikling av nye verktøy i fagmiljø, blant annet hos NIBIO.

Positive effekter på kort sikt:

  • Samarbeid og erfaringsdeling med andre kommuner under planleggingen. Dette har vært nyttig for blant annet Tønsberg og Drammen kommuner som har igangsatt kartlegging av karbonrike arealer i kommunen.
  • Prosjektet har bidratt til et bedre vurderingsgrunnlag for naturmangfoldstrategien til Bærum.

Mulige fremtidige konflikter:

  • Mye av det mest verdifulle naturmangfoldet i kommunen er på arealer som lagrer lite karbon. Naturverninteresser kan komme i konflikt dersom arealer med naturmangfold stilles opp mot karbonrike arealer.
Relevante lenker