Klimasats-prosjekt

Klimaarbeid og utslippsfri transport i Egersund

Fylke: Rogaland
Søker: EIGERSUND KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2022
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Transportplanlegging, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Eigersund kommune ønsker å redusere biltrafikken i Egersund med 40 prosent innen 2030. Kommunen har derfor kartlagt klimavennlige transport- og kollektivløsninger, spesifikt elektriske bybåter, såkalte "vannbusser" mellom Eigerøy og Egersund. 

Målet med prosjektet «Vannbuss i Eigersund» er å revitalisere sjøen som transportvei. Det vil være et viktig bidrag for å redusere trafikken i Eigersund, og være med på å løse trafikkflokene til og fra Eigerøy.

Gode muligheter for vannbuss

Mulighetsstudien har avdekket at Egersund har veldig gode naturgitte, og nærings- og byutviklingsrelaterte forutsetninger for å lykkes med dette vannbussprosjektet. Forprosjektet kommer med en rekke anbefalinger:

  • Innbyggerinvolvering har vist seg å være et nyttig verktøy for å få forankring og medvirkning gjennom hele prosjektperioden.
  • Vannbuss-prosjektet bør ses i sammenheng med andre byutviklingsgrep, for å sikre helhetlige løsninger som sikrer både god mobilitet og bedre sammenheng mellom Egersund sentrum, bydelene rundt og Eigerøy med sine viktige næringsaktivitet.
  • Utprøving av de mest aktuelle strekningene, og kontinuerlig dialog med brukerne - både innbyggere og næringsliv - vil gi viktige erfaringer og innspill til tilpasninger og forbedringer. 
  • Det bør satses på å mobilisere eksisterende næringsliv i Egersunds-regionen for å utrede hvordan disse kan bli en del av det konsortiet som skal realisere vannbuss som mobilitetsinitativ i Egersund.
  • Fordelene med bybåt må aktivt promoteres mot næringslivet, innbyggere og besøkende.

 

Relevante lenker