Klimasats-prosjekt

Klimaeffektive bygg – økt bestillerkompetanse

Fylke: Nordland
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sortland kommune har utredet klimavennlige løsninger ved planlegging av et nytt sykehjem. Gjennom prosjektet har kommunen styrket egen bestillerkompetanse som også vil brukes i andre store byggeprosjekter. 

Kommunen er i sluttfasen med planlegging av nytt sykehjem. Det planlegges med sikte på at bygget skal tilfredsstille kriteriene for å være et passivhus. Det er i tillegg inngått opsjon på å etablere solceller på taket.

Kommunens prosjektorganisasjon har dedikert ressurser til å sikre at kommunen ivaretar sentrale forutsetninger og krav ved innkjøp.

Kommunen er, i samarbeid med Gaia Vesterålen, i gang med å planlegge nytt museumsbygg for Museum Nord hvor det planlegges 90 prosent gjenbruk. Kommunen er også i programmeringsfasen for bygging av ny idrettshall hvor det er en tydelig bestilling på at bygget skal være klimaeffektivt.