Klimasats-prosjekt

Klimafaglig bistand og kompetanseheving

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Namsos kommune har ansatt en klimakoordinator i to år for å bygge opp den interne kompetansen på klimavennlig areal- og transportplanlegging.

Mer klima i monitor

Klimakoordinatoren skal hovedsakelig innarbeide klimatiltak i kommunens planarbeid, særlig i kommuneplanens arealdel. Men ved å ha en egen koordinator, erfarer kommunen at det jobbes mer med klima‐ og miljø i hele organisasjonen.

Ny klimaplan og klimabudsjett

Så langt har kommunen laget en klimaplan og et klimabudsjett. Klimaplanen kan lastes ned under. Videre skal kommunen implementere planen og forankre klimabudsjettet.

Kommunen har også satt i gang med andre klimatiltak, blant annet for økt gjenbruk.