Klimasats-prosjekt

Klimafaglig bistand og kompetanseheving

Prosjektnavn: Klimafaglig bistand og kompetanseheving
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: NAMSOS KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Namsos kommune har ansatt en klimakoordinator i to år for å bygge opp den interne kompetansen på klimavennlig areal- og transportplanlegging.

Mer klima i monitor

Klimakoordinatoren skal hovedsakelig innarbeide klimatiltak i kommunens planarbeid, særlig i kommuneplanens arealdel. Men ved å ha en egen koordinator, erfarer kommunen at det jobbes mer med klima‐ og miljø i hele organisasjonen.

Ny klimaplan og klimabudsjett

Så langt har kommunen laget en klimaplan og et klimabudsjett. Klimaplanen kan lastes ned under. Videre skal kommunen implementere planen og forankre klimabudsjettet.

Kommunen har også satt i gang med andre klimatiltak, blant annet for økt gjenbruk.

Relevante lenker