Klimasats-prosjekt

Klimakalkulator for bruk i arealplanlegging

Fylke: Akershus
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jul 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lier kommune har utviklet klimagasskalkulatorer som skal brukes i arealplanlegging, en for bolig og en for næringsbygg. Kalkulatorene skal synliggjøre effekten av klimagassreduserende tiltak, og gjøre det lettere å velge klimavennlige alternativer i reguleringsplaner.

Kalkulatorene kan beregne utslipp fra ulike kilder

Klimakalkulatorene er laget i Excel av Norconsult, og kan lastes ned under. Alle forutsetninger finnes i egne faner i Excel-filene. Klimakalkulatorene gjør det mulig å beregne utslipp fra:

  • materialbruk i bygningsmassen og områder utomhus
  • materialtransport til byggeplassen og byggefasen
  • energibruk i drift av bygninger
  • arealbruksendringer som følge av utbygging
  • transport av beboere/brukere
Relevante lenker