Klimasats-prosjekt

Klimakompetanse

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE BY, MILJØ OG ARBEID
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har opprettet en prosjektstilling over to år for å innarbeide klimahensyn ekstra godt i planarbeidet. Stillingen var organisatorisk plassert under arealplanavdelingen, men med fagansvaret tillagt fagleder for miljø og klima. Den ansatte har bidratt aktivt inn i relevante planprosesser for å ivareta klimahensyn i arealplanlegging. Parallelt har kommunen jobbet med å utarbeide kriterier for klimahensyn i planprosesser og heving av kompetanse i arealplanavdelingen.

Helt konkret er følgende gjennomført som del av stillingen:

  • utarbeidet klimakriterier for hva som skal leveres og vurderes i plansaker
  • vært klimafaglig rådgiver i utallige planprosesser
  • vært med i prosjektgruppa for Boligplan (temaplan) og fått innarbeidet klimahensyn som et av de viktigste prinsippene for boligutvikling
  • bidratt med klimarådgivning i Sentrumsplanen (arealplan)
  • gjennomført kompetansehevende samlinger for arealplanavdelingen
  • gjennomført workshop med eiendomsutviklere
  • forberedt kartlegging av karbonrike arealer og skrevet Klimasats-søknad

Prosjektet har ført til en bedre og bredere kompetanse på hvordan klimahensyn skal tas i arealplanlegging. Arealplanavdelingen har nå en dedikert ressurs med stor klimakompetanse som også har ført til betydelig økning av klimakompetanse hos de andre ansatte. Det er også utarbeidet klimakriterier/sjekklister på hva et planinitiativ må inneholde av utredninger innen klima.

Relevante lenker