Klimasats-prosjekt

Klimapartnar – berekraftfylket Møre og Romsdal

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Møre og Romsdal fylkeskommune har startet opp et Klimapartner-nettverk. Det er et offentlig-privat samarbeid for å redusere klimagassutslipp og utvikle grønne varer og tjenester.

Følgende er gjennomført i forprosjektet:

 • Avtale mellom Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune om etablering og drifting av "Klimapartner"
 • Kartlagt og etablert dialog med eksisterende initiativ i fylket med mål om grønnere samfunns- og næringsutvikling
 • Etablert kontakt og samarbeid med aktuelle kompetansemiljø; innovasjonsmiljø, utdanningsinstitusjoner, virkemiddelapparat etc.
 • Kartlagt aktuelle partnere
 • Laget en arrangementsplan for å forankre Klimapartner ut i regionen og promotering til nye medlemmer 

Veien videre 

Aktivitene gir grunnlag for å gå over i en operativ fase. Det videre arbeidet vil innebære å:

 • Rekruttere partnere
 • Arrangere møteplasser for dialog, samarbeid og læring på tvers av bransjer, fag og regioner
 • Kommunikasjon om prosjektet og legge til rette for at de deltakende partene kommuniserer godt om nettverket
 • Bidra til innhenting av data til årlig klimarapport
 • Bidra til å initiere og igangsette fyrtårn‐prosjekt i og mellom virksomheter
 • Bidra til å løfte fram og synliggjøre grønne og gode eksempler 

Erfaringer

Flere samarbeidsaktører i fylket arbeider allerede på en tilsvarende måte som Klimapartner‐nettverket. Fylkeskommunen har vært opptatt av at et nytt nettverk, med klima og grønn omstilling som hovedarbeidsområde, basert på en bruker betalingsmodell, må forsterke og fungere godt sammen med eksisterende aktører. Fylkeskommunen har innhentet mye kunnskap om erfaringer fra andre klimapartner‐regioner. Dette ligger til grunn når de nå har etablert et nettverk i Møre og Romsdal. Tilsagnet fra 2021-tildelingen av Klimasats‐midlene til "Nasjonalt løft Klimapartnere – del 2" har også vært viktig for at de har prioritert å få på plass et nettverk. 

Et tips til andre som skal gjennomføre slike tiltak er at kartleggingsarbeid kan ta mye tid, men at det må settes et tydelig tidspunkt for når en skal være ferdig med den prosessen og gå over i en operativ fase for å sikre framdrift i prosjektet.