Klimasats-prosjekt

Klimarådgivning i anskaffelser

Fylke: Østfold
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune har bistått en rekke Viken-kommuner i konkrete klimavennlige anskaffelser og i arbeidet med å innarbeide klimahensyn systematisk i kommunenes innkjøpsarbeid. Totalt har prosjektet bistått Viken‐kommuner i 190 anskaffelser‐ og systematiseringsprosesser.

Fylkeskommunen har blant annet bistått i 

  • 80 systematiseringsprosesser fordelt på 47 kommuner
  • 34 prosesser med innkjøp av kjøretøy og maskiner til kommuners egen drift
  • 54 prosesser med klimahensyn i anskaffelser av varer og tjenester som genererer betydelig mengder
    transport
  • 7 utbyggingsprosesser med å få til utslippsfrie byggeplasser
  • 9 utbyggingsprosesser med rehabilitering‐ og materialrådgivning i utbyggingsprosjekter

Viken har erfart at mye av det prosjektet har bistått kommuner med i konkrete anskaffelser har kommunene selv gjenbrukt i senere anskaffelser, uten behov for bistand. Dette gjelder for eksempel gjennomføring av markedsdialog, vurderinger av tilbakemeldinger, utforming av krav og kriterier, tilbudsevaluering og kontraktsoppfølging. Bistand i konkrete anskaffelser gir slik en langsiktig effekt, og har gjort mange kommuner i stand til å bedre realisere klimahensyn i sine anskaffelser.

Viken anslår at klimagassreduksjonen fra de konkrete anskaffelsene er ca. 30 000 tonn CO2-ekvivalenter over en fireårsperiode. I tillegg kommer effekter fra senere anskaffelser som følge av kompetanseheving og arbeid med anskaffelsesstrategi og rutiner. 

Samarbeidet med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fylkeskommunen har satt sammen erfaringer fra enkeltanskaffelser til en veileder for hvordan kommuner kan jobbe med, og etterspørre klimavennlig transport i anskaffelser. Oppskriften, kravene og kriteriene fra prosjektet har blitt tatt inn som et kriteriesett i DFØs kriterieveiviser. 

Nesten alle kommunene har nå felles krav

I 2022 gikk hele 47 av Vikens 51 kommuner, i tillegg til fylkeskommunen og fire innkjøpssamarbeid, sammen om en felles erklæring for å etterspørre fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester.

Viktig virkemiddel for omstilling

Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige alternativer.