Klimasats-prosjekt

Klimarådgivning i anskaffelser

Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Viken fylkeskommune skal gi bistand og veilede kommuner i klimavennlige innkjøp. Prosjektet vil gjøre det enklere for kommuner å gjøre klimavennlige valg ved innkjøp av kjøretøy, transporttjenester og materialer til bygg og infrastruktur. 

Viktig virkemiddel for omstilling

Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige alternativer.

– Dette arbeidet vil hjelpe kommuner å få gjort konkrete grep for å bidra i klimaarbeidet. Viken fylkeskommune skal også bidra med penger til dette prosjektet, sier fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

Revidert versjon av kriterieveiviseren

Fylkeskommunen har satt sammen erfaringer fra enkeltanskaffelser til en veileder for hvordan kommuner kan jobbe med, og etterspørre klimavennlig tranport i anskaffelser.

Oppskriften, kravnene og kriteriene fra prosjektet har blitt tatt inn som et nytt kriteriesett i den nye versjonen av DFØs kriterieveiviser. Den nye kriterieveiviseren er på offentlig høring høsten 2022.

Nesten alle kommunene har nå felles krav

Så langt i prosjektet har fylkeskommunen gitt klimaråd inn i en rekke konkrete anskaffelsesprosjekter, primært innenfor transport. Se delrapporter og vedlegg under for en samlet oversikt.

I 2022 er hele 47 av Vikens 51 kommuner, i tillegg til fylkeskommunen og fire innkjøpssamarbeid, gått sammen om en felles erklæring for å etterspørre fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester.

Deltakerne på fellesinitiativet har også forpliktet seg til å gjennomføre kravene i minst én anskaffelse. Hensikten er blant annet å systematisere dette arbeidet i kommunene. Tiltaket vil sende et tydelig budskap til leverandørmarkedet om at de må levere på klima for å nå opp i anbudskonkurranser i Viken-regionen fremover. Se lenker til lansering, krav og veiledning nedenfor.

Relevante lenker