Klimasats-prosjekt

Klimareduksjon i veksthusnæringen

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har kartlagt klimagassreduserende tiltak veksthusnæringen. Et av de viktigste tiltakene kommunen har sett på, er å bytte ut naturgass med biogass fra landbruket.

Barrierer og muligheter for omstilling

I tillegg til klimatiltakene, har kommunen kartlagt barrierer for omstilling til lavutslipp i veksthusnæringen.

Noen av klimatiltakene i kartleggingen:

  • Et mulig klimatiltak er å bytte fra gass til strøm. Manglende kapasitet på strømnettet er en utfordring fram til nytt hovednett for regionen er på plass.
  • Andre viktige, mulige kilder til fornybar energi er biogass og spillvarme, dette krever som regel samarbeid mellom flere næringer.
  • Det er også mulig å redusere energiforbruket i veksthus gjennom optimal klimastyring og bruk av energigardiner, avfuktning, varmepumpe/varmeveksler, buffertank, og CO2-fangst.

Manglende lønnsomhet er en viktig barriere for flere tiltak:

  • En utfordring er at de fleste klimatiltak bare er lønnsomme for gartnerier med helårsproduksjon.
  • De fleste veksthusene i regionen er små, og for disse vil klimatiltak bare bli lønnsomt dersom det foretas omfattende ombygging og utviding.
  • Større investeringer i klimatiltak vil per i dag ikke være lønnsomt for små og eldre veksthus. Bygging av større veksthus eller mindre energikrevende produksjon (frukt og bær) er vist til som mulighet.
  • Ifølge NIBIO kan mange klimatiltak være lønnsomme for veksthus over 5000 m2.

Videre samarbeid

Kommunen ser behov for å følge opp resultatene fra forprosjektet i tett dialog med næringen og forskningsmiljøet på Særheim (NIBIO). Samhandling med fylkeskommunen har også vært viktig.

Relevante lenker