Klimasats-prosjekt

Klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon

Prosjektnavn: Klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Kristiansand kommune skal bygge en ny gjenvinningsstasjon, og ønsker å gjennomføre flere klimatiltak under oppføring og drift av stasjonen. Kommunen vil blant annet bruke heltre og resirkulerte byggematerialer i nybygget, og utslippsfrie maskiner i driften.

Elektriske komprimatorer og batteribank

Den nye gjenvinningsstasjonen skal etter planen åpnes våren 2022. Status per 2021 er at en rekke klimatiltak har vært vurdert og/eller er under gjennomføring, for eksempel:

  • batteribank til solcellestrøm
  • stasjonære rullekomprimatorer (maskiner som komprimerer avfall)
  • klimavennlige materialer som limtredragere i halvtak over rampe, kontor- og lagerbygg i tre
  • miljøoppfølging med tilhørende CO2-regnskap

Foreløpige erfaringer

Kommunen opplever at det har vært lange og krevende prosesser så langt i prosjektet. Både for å få de nødvendige tillatelsene, og for å planlegge stasjonen med alle ønsker innenfor den gitte kostnadsrammen.

Ambisjonsnivået har blitt nedskalert på noen områder. Samtidig har kommunen erfart hvordan Klimasats‐tilsagnet ikke bare gir det økonomiske handlingsrommet, men også er en forpliktelse som bidrar til at tiltakene blir prioritert og gjennomført.

Nedskaleringer og mer ombruk

Solcelleanlegget har blitt nedskalert underveis av kostnadshensyn, men det skal gradvis utvides de neste årene. Tilgang på resirkulerte materialer, som betong og asfalt, var heller ikke like enkelt som antatt. Det har derfor blitt brukt i mindre omfang enn planlagt.

Økende oppmerksomhet på ombruk har bidratt til å forme planene for mottak av ombruksvarer, lager og areal som eventuelt kan benyttes til reparasjoner.

Relevante lenker