Klimasats-prosjekt

Klimavennlig areal- og transportplanlegging i Ringerike

Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Ringerike kommune har ansatt en prosjektmedarbeider som jobber med å redusere klimagassutslipp i overordnet arealplanlegging og i reguleringsplaner.

Klimavennlig arealstrategi

Kommunen har laget og vedtatt en arealstrategi som inngår i kommuneplanens samfunnsdel 2021–2030. Noen viktige føringer for klima i arealstrategien er

  • kompakt by‐ og tettstedsutvikling
  • tilrettelegging for gående og syklende
  • bruk av rekkefølgebestemmelser

Gode eksempler på klimakrav i arealplanlegging

Kommunen har samlet flere gode eksempler på klimakrav i arealplanlegging i et omfattende inspirasjonsnotat om lovverk og handlingsrom. Notatet kan lastes ned under.

Notatet er avgrenset til krav som reduserer utslipp, og som kommunene kan stille i kraft av sin rolle som myndighet etter plan‐ og bygningsloven. Eksemplene er sortert i tre ulike kategorier

  1. krav til arealbruk som reduserer utslipp fra veitrafikk
  2. krav til materialvalg som reduserer utslipp fra bygg
  3. krav til reduksjon av utslipp fra bygg‐ og anleggsplasser

Viktig og nyttig med en dedikert medarbeider

Kommunen har også innarbeidet klima i maler til bruk i reguleringsplaner. Kommunen skriver at det har vært veldig nyttig med en dedikert prosjektmedarbeider i dette arbeidet.

Videre skal de jobbe med å ivareta klima i kommuneplanens arealdel, blant annet innen veitrafikk, bygge‐ og anleggsplasser, gjenbruk av bygg, materialvalg og energiløsninger og naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn.

Relevante lenker