Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tettsteds- og destinasjonsutvikling

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 368 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fylkeskommunen har i samarbeid med de involverte kommunene Ringebu, Trysil, Øyer og Øystre Slidre laget en helhetlig analyse av fritidsboligers virkninger på lokalsamfunnet. Det er gjort analyser av arealbruk og transport som følger av fritidsboligene og hvilke konsekvenser det har for klimagassutslipp, lokaløkonomiske ringvirkninger og stedsattraktivitet. Analysene ser på dagens situasjon og situasjonen i 2030 og 2050 gitt en definert framskriving av fritidsboligbyggingen.

Beregnede utslipp fra bygging av fritidsboliger fremover

Resultatene fra prosjektet synliggjør størrelsen på direkte klimagassutslipp i 2023, 2030 og 2050 fra trafikk, bygging av fritidsboliger og tilhørende infrastruktur og arealbruksendringer.

Beregnede utslipp fra de fire kommunene samlet:

  • Arealbeslaget til fritidsboligutbygging, fra 2023 til 2050, medfører mellom 0,4 og 1,2 millioner tonn CO2e. 
  • Utslipp fra bygge‐ og anleggsvirksomheten anslås til 11 000 tonn CO2e i 2023, 9 000 tonn CO2e i 2030 og 1 500 tonn CO2e i 2050. 
  • Fritidsboligtrafikken gir om lag 26 000 tonn CO2 i 2023. De direkte utslippene fra kjøretøyene går ned til null i 2050 som følge av andel el‐biler.

Andre nyttige analyser 

Det er gjort analyser av hvordan fritidsboligtrafikken påvirker vegkapasitet, vegvedlikehold og trafikksikkerhet. Det er også gjort analyser av potensialet for å overføre fritidsboligtrafikken fra bil til kollektive reiser. Dette står det mer om i rapporten fra Menon under.

Scenarioanalysen i Øystre Slidre viser at oppgradering av 100 eksisterende fritidsboliger gir økt lokal verdiskaping og reduserer klimagassutslippet med 5‐9500 tonn CO2e sammenliknet med å bygge tilsvarende mengde nye fritidsboliger.

Scenarioanalysen i Trysil viser hvordan fortetting av fritidsboliger innenfor allerede bebygde arealer mer enn halverer arealbruken til fritidsboligene og tilhørende infrastruktur. Redusert arealbruk vil gi reduserte klimagassutslipp, avhengig av hvilke arealer som bygges ned. Fortetting kan også redusere omfanget av trafikk fra deltidsinnbyggerne dersom det fortettes i eller nær knutepunkt.

Kommunene vil bruke resultatene i planarbeidet

Det forventes at den økte kunnskapen om sammenhengen mellom fritidsboligutvikling og klimagassutslipp bidrar til økt bevisstgjøring og konkrete innspill til kommunenes planarbeid. Det er også laget måleindikatorer for klimavennlig arealbruk som kommunene kan ta i bruk (se dokument under). Indikatorene er ment å være dekkende for de viktigste kildene til klimagassutslipp som følge av fritidsboligutbygging.

I løpet av de neste tre årene vil mange av kommunene gå i gang med revisjon av samfunnsplaner, arealplaner og klima- og energiplaner der denne kunnskapen vil komme til direkte anvendelse. Det vil gi et grunnlag for å se sammenhengen mellom å avsette arealer til fritidsboliger og fremtidige klimagassutslipp.

Relevante lenker