Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tettsteds- og destinasjonsutvikling

Prosjektnavn: Klimavennlig tettsteds- og destinasjonsutvikling
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 368 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Innlandet fylkeskommune ønsker å sammenlikne klimafotavtrykket fra ulike hyttelokaliteter. Målet er å utvikle måleindikatorer og styrke veiledningstjenesten for klimavennlig tettstedsutvikling.

I regionen er fritidsdestinasjonene i fjellet i vekst, mens bygdene har synkende folketall. Fylkeskommunen ønsker å se areal- og transportutviklingen i disse områdene i sammenheng for å både redusere klimagassutslipp og forbedre arealbruken.

Relevante lenker