Klimasats-prosjekt

Klimavennlig tettsteds- og destinasjonsutvikling

Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 368 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune ønsker å sammenlikne klimafotavtrykket fra ulike hyttelokaliteter. Målet er å utvikle måleindikatorer og styrke veiledningstjenesten for klimavennlig tettstedsutvikling.

I regionen er fritidsdestinasjonene i fjellet i vekst, mens bygdene har synkende folketall. Fylkeskommunen ønsker å se areal- og transportutviklingen i disse områdene i sammenheng for å både redusere klimagassutslipp og forbedre arealbruken.

Prosjektet er noe forsinket, men de har gjennomført følgende:
‐ Inngått prosjektsamarbeid som er formalisert gjennom en samarbeidsavtale med fire kommuner i Innlandet (Ringebu, Trysil, Øyer og Øystre Slidre).
‐ Etablert en styringsgruppe som ledes av politiker oppnevnt av fylkesutvalget samt politisk ledelse i samarbeidskommunene.
‐ Utarbeidet kommunikasjonsplan for prosjektet.
‐ Gjennomført arbeidsverksteder med kommunene og avdekket fire hovedproblemstillinger som de skal jobbe videre med.
‐ Gjennomført studietur til Geilo, Rjukan og Krødsherad.
‐ Samarbeider med kunnskapsmiljøet på HiNN (Høyskolen i Innlandet og Østlandsforskning).

Relevante lenker