Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp – miljøkontrollør

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har ansatt en miljøkontrollør for klimavennlige innkjøp. Kontrolløren følger opp leverandører slik at klimakravene kommunen setter følges opp i praksis. 

Trondheim kommune har fått midler til å forlenge stillingen.

Kommunen har etablert en oversikt over alle krav og kriterier relatert til miljø i kommunens avtaler som forvaltes av Innkjøpstjenesten. Dette arbeidet er videreført og oppdatert til en mer brukervennlig versjon. Det er også foretatt én til én-møte med alle innkjøpsrådgiverne på enheten som er grunnlag for en prioriteringsliste over avtaler som bør følges opp.

Ut fra denne prioriteringslisten har det blitt laget en oppfølgingsplan, et verktøy, som brukes til å følge opp de ulike rammeavtalene til Innkjøpstjenesten.

Kommunen har utarbeidet statistikk for indirekte utslipp knyttet til busstransport i perioden høst 2021 ‐ sommer 2023 og statistikk på indirekte utslipp knyttet til anskaffelser av flytende meieriprodukter for 2022.

Kommunen har bidratt til etablering av tilskuddsordning for hjemmelading av taxi og hatt dialogkonferanse for taxinæringen med fokus på nullutslipp. Kommunen har også hatt miljøoppfølging av kommunens bankavtale samt prosjekt om grønn finans.

Prosjektet har bidratt til rådgiving på miljø‐ og klimakrav og kriterier i avtaler til andre enheter i kommunen, og videreføring og oppdatering av datasett knyttet til flyreiser for kommunen.

Kommunen har laget en egen samleside for miljøkrav og kriterier som benyttes av innkjøpstjenesten.

Erfaringer

Kommunen har erfart at det er viktig med kjennskap og god relasjon til leverandørene for effektiv oppfølging av avtaler. Det tar tid å utarbeide og implementere gode rutiner. Et hovedfunn etter gjennomgang av krav og kriterier er at disse ofte var personspesifikke og at det er et stort behov for standardisering av krav og tildelingskriterier for systematisk miljøoppfølging.

Standardisering av krav og tildelingskriterier fører til forutsigbarhet blant innkjøpsrådgivere og leverandørmarkedet samtidig som det gjør det enklere å observere hvordan endringer skjer over tid.

Det er utfordringer med kapasitet som har ført til mindre oppfølging av avtaler generelt, noe som også har gjort det utfordrende å følge opp avtaler på miljø. Kommunen har ansatt 2 kontraktsforvaltere i løpet av 2023, og disse har som hovedoppgave å følge opp avtaler. Tilstrekkelig kapasitet til å følge opp avtalene i sin helhet fører til bedre effekt fremfor kun miljøoppfølging eller "brannslukking" der oppfølging av andre aspekter i avtalen må prioriteres.

Flere kontroller har blitt gjennomført og eventuelle avvik fra avtalene har blitt utbedret. Økt fokus på oppfølging kan også antas å ha positiv indirekte effekt på markedet, da ærlige aktører vil ha større mulighet til utvikling underveis i avtalen og eventuelle uærlige aktører vil ha mindre rom til å utnytte manglede kapasitet/kompetanse innen miljø.

Gjennom bedre kunnskap til markedet skriver kommunen at det har vært mulig å stille bedre og mer spissede miljøkrav og kriterier. 

Relevante lenker