Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp – miljørådgiver

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har ansatt en miljørådgiver for klimavennlige innkjøp og anskaffelser.

Trondheim kommune har fått støtte til å forlenge stillingen.

Tredelt satsing på klima og anskaffelser

Kommunen jobber med klimakrav i anskaffelser gjennom tre satsinger:

  1. kunnskaps‐ og erfaringsutveksling
  2. institusjonalisering av klimakrav og ‐kriterier i kommunens anskaffelser
  3. miljørådgivning i forbindelse med konkrete anskaffelser

Nettside med krav og kriterier

Det har vært mange mål og milepæler for prosjektet, der noen eksempler er: institusjonalisering av klimakrav gjennom økt samarbeid med kommunens øvrige enheter, utvikling av enkle veiledere for bruk av enkelte standardiserte klima‐ og miljø krav og kriterier (eksempelvis miljødeklarasjoner og miljømerkeordninger), tilpasning av transportmodellen til å kunne brukes for evaluering også ved annet enn anskaffelser av varer og tjenester håndtert av Innkjøpstjenesten, etablering av en nettside der det tydeliggjøres og kommuniseres om klima‐ og miljøkravene som brukes i kommunens anskaffelser, utarbeidelse av nye omfattende krav og kriterier på klima og miljø for flere anskaffelser og kontinuerlig arbeid med internt struktureringsarbeid, opplæring og kompetanseoverføring for å sikre videreføring og oppdatering av det som er gjort i prosjektstillingen etter endt prosjekt.

Resultater

Et utvalg av prosjektets resultater:

  • Reisebyråtjenester: I løpet av prosjektet ble anskaffelsen av reisebyråtjenester gjennomført på nytt. I forrige konkurranse var det ingen egne krav eller kriterier på klima og miljø, mens i den nyeste ble miljø vektet med 50 prosent, med fokus på blant annet brukerbevisstgjøring og ‐påvirkning, energiforbruk, systematisk miljøarbeid og utvikling og innovasjon. Dette førte ifølge kommunen til stor bevisstgjøring og økt miljøfokus hos leverandørene og andre oppdragsgivere som ønsker å gjøre det samme, og det resulterte i en nyutviklet og oppdatert reiseportal og godt statistikkverktøy på effekt av miljøtiltaket.
  • Utredning av Trondheims sirkulære potensial: En utredning av Trondheims sirkulære potensial ble gjennomført av miljørådgiver. Dette har ført til at Trondheim kommune har et bedre grunnlag for å sette igang effektive tiltak for å oppnå en mer sirkulær økonomi, spesielt innen bygg og anlegg, og kommunen skriver at de har banebrytende data/tall og kartlegging av materialstrømsanalyse for anlegg.
  • Møbler: Møbler har vært et stort tema gjennom hele prosjektet og det har blitt utviklet tilpassede krav og kriterier og en evalueringsveileder, og det arbeides med intern kompetanseheving av bestillere, prosjektledere mm. I tillegg er det igangsatt et internt prosjekt for å få på plass nye, helt grønne anskaffelser, herunder brukte møbler og redesign og reparasjon av møbler.
Relevante lenker