Klimasats-prosjekt

Knutepunktprosjektet Lillestrøm stasjon

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG SAMFUNN
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lillestrøm kommune har i samarbeid med Viken fylkeskommune og BaneNOR Eiendom gjennomført flere ulike mulighetsstudier for Lillestrøm kollektivknutepunkt.

Endret arealbruk

Kommunen har blant annet sett på kollektivsystemer, grøntarealer og forbindelser for gående og syklende. De har også hatt brukermedvirkning. Første del av prosjektet danner grunnlaget for en arealplan for området. Når arealplanen blir vedtatt, vil det komme konkrete resultater av prosjektet, i form av endret arealbruk.

Et av Norges mest trafikkerte knutepunkt

Lillestrøm stasjon og området rundt er Norges fjerde mest trafikkerte kollektivknutepunkt. Kommunen ønsker å øke andelen som reiser kollektivt og tilrettelegge for byutvikling og fortetting.

Relevante lenker