Klimasats-prosjekt

Lade- og fyllestasjoner for tungtrafikk

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Moss kommune har utarbeidet en plan for lokalisering av lade- og fyllestasjoner for nye energibærere, spesifikt for tungtrafikk. I første omgang har kommunen sett på elektrisitet, men etterhvert vil de også se på biogass, etanol og hydrogen.

Oversikt over barrierer og muligheter

Kommunen har fått utarbeidet en rapport som går gjennom faktorer som er relevante for energietterspørselen og lokalisering av energistasjoner. Rapporten tar også for seg potensialet for videre utvikling av nåværende energistasjoner og barrierer for å få det til.

Kommunen har også sett på endringer i energietterspørselen mot 2030 og den teknologiske utviklingen. I den forbindelse har kommunen fått inn synspunkter fra både infrastruktureiere og transportører.

Viktig å være føre var

I følge rapporten vil det ikke være et omfattende behov for tilrettelegging før 2030, men behovet vil deretter øke. Rapporten konkluderer derfor med at Moss kommune bør være føre var. På den måten vil potensielle arealer for energiforsyning med nye energibærere er tilgjengelig når markedet er modent og etterspørselen øker. Les mer i rapporten nedenfor.

Tre suksesskriterier for å dekke energibehovet

Rapporten peker på tre viktige suksessfaktorer for at kommunen skal klare å møte morgendagens behov:

  1. statens vegvesen må ta en tilretteleggende rolle som vegeier og sektormyndighet i utbygde veikorridorer
  2. kommunen må ta rollen som arealforvalter og reguleringsmyndighet
  3. private aktører må ha et mulighetsrom for etablering i et risikofylt marked
Relevante lenker