Klimasats-prosjekt

Lavutslippsbetong – piloter og marked – fase 2

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 950 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

FutureBuilt skal teste ut nye typer lavutslippsbetong og bidra til å utvikle markedet. Prosjektet er en videreføring og utvidelse av et annet Klimasats-prosjekt som fikk støtte i 2017. 

Nye piloter og mobilisering av markedet

I fase 2 skal FutureBuilt bygge tre nye lavutslippsbetong-piloter. Målet er å benytte nye og innovative lavutslippsbetongkonsepter for å få erfaringer med bruk, logistikk, kostnader, kompetansebehov og potensialet for klimagassreduksjoner.

Parallelt med arbeidet med pilotprosjektene, vil kommunene jobbe med å mobilisere markedet og forberede betongnæringen på kommende krav og forventninger. Dette inkluderer blant annet seminarer, leverandørutviklingskonferanser, møter og samspill med leverandører av betongprodukter, samt medieutspill.

Store eiendomsaktører må gjennom prosjektet aktivt bruke sin markedskraft, og etterspørre framtidens betongløsninger. 

Verksted om ultralavkarbonbetong

Noen av de aktuelle produktene og løsningene ble presentert på en workshop om «ultralavkarbonbetong», arrangert for en av FutureBuilt‐utbyggerne. Presentasjonene er satt sammen til et webinar er tilgjengelig på FutureBuilt sine nettsider.

Framtidens betong i Skur 38

Foreløpig er én pilot gjennomført. Dette er Skur 38 som er et verneverdig lagerbygg fra 1915 som ligger på Vippetangen og eies av Oslo Havn KF. 

Blant annet har prosjektet valgt å være pilotprosjekt for utprøving av en ny type lavutslippsbetong kalt FutureCem. Under finner du en rapport som beskriver gjennomføringen og erfaringer, dokumentasjon av merkostnadene og de reduserte klimagassutslippene knyttet til bruk av FutureCem.

Erfaringene er gjennomgående positive, både med hensyn til økonomi, klimagassreduksjoner, praktisk gjennomføring og estetiske kvaliteter.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.

Relevante lenker