Klimasats-prosjekt

Lavutslippsbetong – piloter og marked – fase 2

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

FutureBuilt har testet ut nye typer lavutslippsbetong og bidratt til å utvikle markedet. Prosjektet er en videreføring og utvidelse av et Klimasats-prosjekt som fikk støtte i 2017. 

Nye piloter og mobilisering av markedet

FutureBuilt har gjennomført to piloter, og en pilot er under prosjektering. De gjennomførte pilotene er Skur 38 i regi av Oslo kommune ved Oslo Havn og Nedre Sem låve i regi av Asker kommune. Nansenparken i Bærum kommune i regi av OBOS/Skanska er under bygging. Les mer om pilotene under og i vedleggene nederst.

Parallelt med arbeidet med pilotprosjektene, har kommunene jobbet med å mobilisere markedet og forberede betongnæringen på kommende krav og forventninger. Dette inkluderer blant annet seminarer, leverandørutviklings-konferanser, møter og samspill med leverandører av betongprodukter, samt medieutspill.

Seminarer

Her er et par seminarer som er gjennomført som en del av prosjektet. Flere arrangementer finnes på FutureBuilts nettsider.

FutureCem på Skur 38

På Skur 38 ble betongtypen FutureCem testet ut ved støping av gulv. FutureCem er en betongtype hvor deler av sementen erstattes av kalsinert (brent) leire. Erfaringene er gjennomgående positive, både med hensyn til økonomi, klimagassreduksjoner, praktisk gjennomføring og estetiske kvaliteter.

Ekstremlavkarbon på Nedre Sem låve

På Nedre Sem låve er det testet ut en løsning med ekstremlavkarbon‐betong (CEM III/B) i kombinasjon med resirkulert tilslag (gjenvunnet/nedknust betong). Byggeprosjektet er koblet på et innovasjonsprosjekt i Veidekke (Veidekke Sirkulær) og det ble på Nedre Sem låve oppnådd at 100 prosent av tilslaget ble erstattet av knust betong fra et riveprosjekt.

I tillegg til klimagassreduksjoner ved bruk av lavkarbon ekstrem, bidrar bruk av nedknust betong som tilslag til redusert uttak av jomfruelig stein med tilhørende naturinngrep, og redusert deponibehov. Erfaringene er gjennomgående positive, og Veidekke har nå etablert en fullverdig produksjonslinje for sirkulært betongtilslag.

Biocrete på Nansenløkka

På Nansenløkka på Fornebu/Bærum arbeider OBOS, i samarbeid med Skanska og Con‐Form, med å teste ut en betongløsning med Biocrete. Dette er en betongresept hvor det blandes inn biokull for å kompensere for (deler av) utslippene ved framstilling av betongen. Dette er i praksis en form for CO2-lagring i byggematerialer. Biokullet produseres ved pyrolyse og råstoffet er avfallstrevirke som ellers ville gått til forbrenning. I forlengelsen av dette initiativet har FutureBuilt utviklet regneregler for bruk av biokull i byggematerialer til bruk i klimagassberegninger (FutureBuilt ZERO‐B).

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.

Relevante lenker