Klimasats-prosjekt

Lavutslippsmaterialer – piloter og marked

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 205 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

FutureBuilt har i prosjektet bidratt til å skape et marked for lavutslippsmaterialer i bygg. De har blant annet bygget pilotbygg med innovative lavutslippsmaterialer.

I prosjektet har de utarbeidet nye FutureBuilt ZERO kriterier, avholdt webinar, workshops og frokostmøter, og jobbet med en materialutredning for lavutslippsmaterialer. Målet er å skape trygghet for utradisjonelle materialer og produkter.

FutureBuilt har fått midler til å videreføre prosjektet.

Interesse for innovative byggematerialer, men også skepsis

FutureBuilt opplever både stor interesse og skepsis for innovative byggematerialer. Særlig i større byggeprosjekter er det tilbakeholdenhet i bransjen for å teste ut nye materialer.

Totalentreprise er en utbredt kontraktsform og gjør det vanskelig å prøve ut nye løsninger. Nye eller utradisjonelle løsninger ender ofte opp med en uforholdsmessig høy pris, fordi entreprenøren er redd for å ta risiko. Mindre entreprenørbedrifter som har spesialisert seg på utradisjonelle løsninger, velges sjelden da de vurderes som for små.

FutureBuilt peker på to hovedutfordringer som bidrar til skepsisen mot nye materialer

  • produktinformasjon og annen dokumentasjon finnes ikke på norsk
  • det mangler norske referanseprosjekter

Informasjon på norsk om lavutslippsmaterialer

FutureBuilt har jobbet med en utredning for lavutslippsmaterialer (se vedlegg). Prosessen bunner i et tilbakevendende behov for å skape trygghet rundt utradisjonelle materialer og produkter.

Materialutredningen skal bidra til å gi grundig informasjon om produktene på norsk, og dermed senke terskelen for å velge dem. 

Mange av de nye løsningene er velutprøvde og godt dokumentert i andre europeiske land, men blir møtt med skepsis i det norske markedet.

FutureBuilt ZERO kriterier

FutureBuilt ZERO ble etablert i 2020, og i årene etterpå har FutureBuilt arbeidet videre med å utvikle og tilrettelegge for bruken av metodikken. FutureBuilt ZERO er en videreutvikling av tidligere FutureBuilt kriterier med hovedmål å etablere kriterier for byggeprosjekter som på en tydelig måte reflekterer overordnede klimamål. FutureBuilt ZERO har blitt lagt til grunn i alle nye FutureBuilt prosjekter fra og med 2021.

Kriteriene etablerer absolutte og stadig minkende klimabudsjetter for byggeprosjekter avhengig av byggeår. Kriteriene er innrettet med en tidsvekting av utslipp, slik at utslipp (og utslippsreduksjoner) som skjer i dag vektes tyngre enn framtidige utslipp. Dette innebærer i praksis at materialrelaterte (og byggeplassrelaterte) utslipp vektes tyngre enn energirelaterte utslipp, og det blir relativt sett viktigere å fokusere på lavutslippsmaterialer og sirkulære løsninger enn ytterligere tiltak for redusert energibruk. Metodikken vil dermed fremme introduksjon av nye og innovative løsninger for lavutslippsbyggematerialer.

Testing av leire i Furuset hageby 

I forbildeprosjektet Furuset hageby har Oslobygg KF vedtatt å bruke leirepuss på utvalgte overflater. Leirepussen erstatter blant annet tradisjonell sparkel og maling, og vil kunne erstatte en rekke fossilbaserte produkter. Det har ikke vært mulig å bruke leireplater, som opprinnelig planlagt, så leirepussen er lagt utenpå konvensjonelle gipsplater.

Tiltaket er første trinn for fullskala bruk av lavutslippsmaterialer hos Oslobygg spesielt, og i offentlige bygg generelt.

I tillegg til en potensiell klimagevinst, er leire også et materiale som er hundre prosent gjenvinnbart og finnes i store mengder over store deler av verden. Leire har også en rekke positive egenskaper knyttet til vedlikehold, fuktabsorpsjon og inneklima.

I Furuset hageby er det også gjort store klimagassbesparelser ved å blant annet

  • optimalisere bærekonstruksjonene
  • velge trebaserte og ikke stålbaserte løsninger
  • bruke ekstrem‐lavkarbonbetong og naturstein
  • bruke biobasert vinyl istedenfor fossilbasert

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.

Relevante lenker