Klimasats-prosjekt

Lofoten 2030 – de grønne øyene

Fylke: Nordland
Søker: LOFOTRÅDET
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Det kommunale Lofotrådet, bestående av kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst, ønsker at Lofotregionen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Lofotrådet har i dette forprosjektet definert mål og tiltak for et hovedprosjekt som skal være flerårig, regionalt og bredt forankret. Prosjektet skal sørge for grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten. Prosjektet skal sikre at Lofoten er et attraktivt bosted, og et grønt og attraktivt reisemål for tilreisende, også i fremtiden.

Program for Lofotregionen

Forprosjektet har bekreftet at det er grunnlag for å gå videre med hovedprosjektet, i form av et program for Lofotregionen. Programmet har fått navnet "Lofoten De Grønne Øyene 2030" og kan lastes ned under.

Lofotrådet har gjennomført en rekke aktiviteter for å samle alle relevante aktører i offentlig og privat sektor i regionen. Det er tilsatt en egen klimarådgiver som skal bidra til regional fremdrift i klimaplanarbeidet i de enkelte kommunene i Lofoten. Rådgiveren skal også styrke det regionale klimasamarbeidet og utvikle prosjektet.

Kommunene opplever at forprosjektet har:

  • bidratt til å få klimautslipp og det grønne skiftet høyere på agendaen i Lofoten
  • avdekket et behov for et bedre kunnskapsgrunnlag, som klimaplaner, klimaregnskap og klimabudsjett
  • bidratt til å systematisere klimaarbeidet i Lofoten
  • gitt forståelse for at klimakrav må inn i offentlige anskaffelsesprosesser
  • satt et felles regionalt mål for Lofoten som er politisk forankret i alle 6 kommuner.
Relevante lenker