Klimasats-prosjekt

Logistikkrådgiver

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har ansatt en logistikkrådgiver i en toårig stilling, som har bidratt til å redusere utslipp fra egen kjøretøypark.

Tiltak som er gjennomført:

  • Kartlegging av ladeinfrastruktur i Trondheim.
  • Kartlegging av kommunens kjøretøypark og føring av statistikk over utvikling i bilpark.
  • Kartlegging av eventuelle barrierer for overgang til nullutslippkjøretøy, videre arbeid for å løse og/eller omgå barrierer.
  • Dialog og møter med enheter med overlappende arbeidsoppgaver og tansportbehov.
  • Påvirket rutiner for avklaring av nåværende og fremtidig ladeinfrastruktur ved flytting til nye lokaler.
  • Ledet enkeltprosesser med innkjøp og/eller inngåelse av leasingavtale for nullutslippkjøretøy.
  • Saksbehandling av relevante søknader, som dispensasjonssøknader for valg av fossilbil fremfor nullutslipp.

Høyere andel nullutslippskjøretøy

I løpet av prosjektperioden har andelen nullutslippskjøretøy i kommunene økt. Fra 76 prosent til 84 prosent for personbiler og fra 36 prosent til 59 prosent for varebiler. Totalt for alle lette kjøretøy har andelen nullutslipp økt fra 59 prosent til 74 prosent. Andelen nullutslippskjøretøy forventes øke i omfang, medregnet biler som er i bestilling vil andel nullutslipp minimum nå 80 prosent i løpet av 2023.

Kommunen rapporterer også om at arbeidet med å skifte ut egen kjøretøypark til nullutslipp har hatt overføringsverdi i arbeidet med å redusere byens klimagassutslipp fra transport. 

Må søke dispensasjon for fossilbil

Kommunen beskriver at det er veldig nyttig med en ordning der hver enhet må søke om dispensasjon dersom de ønsker å velge fossilt kjøretøy framfor nullutslipp. Dette gjør både at terskelen for å velge noe annet enn nullutslipp blir høyere og man fanger opp tilfeller hvor overgang til nullutslipp først og fremst krever veiledning og ekstra oppfølgning framfor å gi dispensasjon.

Systematisk kartlegging av bilparken og tett kontakt med enheter har ført til større bevissthet om mulighetene for å tenke på alternative klimavennlige løsninger når det kommer til kjøretøy. Ved å utfordre opplevde barrierer og enten assistere i å finne løsninger eller se andre mulige innfallsvinkler har færre dispensasjonssøknader til fossile kjøretøy blitt innvilget.

Økt kunnskap om nullutslippskjøretøy har gjort at flere også tar kontakt med Klima- og miljøenheten på eget initiativ for å finne løsninger på eventuelle barrierer for å unngå å måtte sende inn dispensasjonssøknad.

Tett kontakt har også muliggjort erfaringsoverføring mellom enheter med samme type barrierer i overgangen til nullutslipp.

Typiske faktiske og opplevde barrierer har vært:

  • tilgang til ladeinfrastruktur
  • begrenset med tid til lading
  • behov for spesialkjøretøy og/eller spesiell innredning