Klimasats-prosjekt

Logistikkrådgiver

Prosjektnavn: Logistikkrådgiver
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Trondheim kommune har ansatt en logistikkrådgiver i en toårig stilling, som skal bidra til å redusere utslipp fra egen kjøretøypark. Dette skal oppnås gjennom overgang til nullutslipps‐ og fossilfri teknologi og mindre kjøring. Logistikkrådgiveren skal systematisk kartlegge eksisterende kjøretøypark, finne potensial for redusert bilbruk og finne nye måter å løse dagens oppgaver på. Logistikkrådgiverens ansvarsområde er kommunens lette kjøretøypark.

Tiltak som er gjennomført så langt:
‐ Kartlegging av ladeinfrastruktur i Trondheim. 
‐ Kartlegging av kommunens kjøretøypark og føring av statistikk over utvikling i bilpark.
‐ Kartlegging av eventuelle barrierer for overgang til nullutslipp kjøretøy, videre arbeid for å løse og/eller omgå barrierer.
‐ Saksbehandling av relevante søknader.

Erfaringer så langt

Kommunen beskriver at det er veldig nyttig med en ordning der hver enhet må søke om dispensasjon hos Miljøenhet (e.l.) dersom de ønsker å velge fossilt kjøretøy framfor nullutslipp. Dette gjør både at terskelen for å velge noe annet enn nullutslipp blir høyere og man fanger opp tilfeller hvor overgang til nullutslipp først og fremst krever veiledning og ekstra oppfølging framfor å gi dispensasjon.

Bruk av elektronisk kjøretøybok for alle kjøretøy ville gjort kartlegging av kjøremønster vesentlig mindre tidkrevende og komplisert.

Større personbiler med behov for spesialtilpasning, da særlig ved behov for rullestolfester, er krevende å finne alternativ til. Foreløpig ingen nullutslippalternativ som er tilnærmet 1:1, og utbytte setter derfor krav til større endringer av daglige rutiner og bruk sammenlignet med andre kjøretøy.

Det er viktig med en detaljert kartlegging av oppgaver og kjørebehov i samarbeid med enheter. Holdningsskapende arbeid og å komme med reelle forslag til alternative løsninger antas å være viktige faktorer for å komme i mål med en 100 % nullutslipp lett kjøretøyflåte.

Det anbefales å innføre systematisk rapportering fra enheter ved etablering av nye ladepunkt, inkludert geografisk plassering, type ladepunkt og effekt, samt rapportering av antatt fremtidige behov.

Det anbefales det å være mer konservativ med tidsplanen, slik at man får god nok tid til å lyse ut stillingen, gjennomføre ansettelse og ta høyde for oppsigelsestiden til den som ansettes.