Klimasats-prosjekt

Lokale renseanlegg i Fjordbyen Lierstranda

Prosjektnavn: Lokale renseanlegg i Fjordbyen Lierstranda
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp

Lier kommune har utredet tre ulike avløpsløsninger for en ny bydel. Kommunen skulle blant annet vurdere hva som er mest klimavennlig av:

  • en lokal avløpsløsning
  • et konvensjonelt kommunalt avløpsrenseanlegg
  • et regionalt flerkommunalt avløpsrenseanlegg

Omfattende kartlegging

Kommunen har kartlagt dagens løsninger for rensing og gjenbruk av gråvann, lokal behandling av svartvann og slam og tilhørende behov for real i reguleringsplan. Som en del av prosjektet var de også på befaring i Helsingborg, hvor det er et relevant referanseprosjekt kalt H+.

For den lokale avløpsløsningen i Fjordbyen har kommunen sett på:

  • klimagassberegninger 
  • livssyklusanalyser for investerings‐ og driftskostnader
  • krav som kan inngå i en områderegulering for å tilrettelegge for lokale renseløsninger

Kommunen har også sett på andre mulige tiltak, blant annet separerende og vannbesparende toaletter.

Muligheter for betydelige klimagasskutt

Sluttrapporten viser at dersom klimatiltakene ved det nye renseanlegget gjennomføres, kan utslippene reduseres med over 2400 tonn CO2-ekvivalenter. Dersom renseanlegget blir lokalt, vil det kortere ledningsnettet spare 1000 tonn CO2-ekvivalenter til.

Relevante lenker