Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Viken fylkeskommune

Fylke: Østfold
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune har jobbet med å redusere matsvinnet og innføre klimavennlig mat i skolen. Fylkeskommunen driver 58 videregående skoler og fire folkehøgskoler, og har sett på effekten av å redusere matsvinn, både på klimagassutslippene og på matbudsjettet.

På grunn av Covid-19 ble prosjektet forsinket, og aktivitetene knyttet til bærekraftig mat og klimavennlige menyer er skjøvet til høsten 2022.

Halverte matsvinnet på ett år

Effektene av prosjektet i form av klimagassreduksjon, penger og mat, er dokumentert og analysert. Ved alle de fire skolene ble matsvinnet halvert. Det tilsvarer 13 tonn CO2-ekvivalenter i året per skole.

Fylkeskommunen trekker også frem andre positive effekter ved å redusere matsvinn, blant annet

  • mindre avfall
  • reduserte matkostnader
  • tilpassede porsjoner
  • økt kompetanse og bevissthet

Til tross for gode resultater, har fylkeskommunen erfart at det kan være krevende å endre godt etablerte holdninger og vaner. For eksempel holdningen om at det alltid skal være nok mat, noe som betyr store porsjoner og det må være mat til overs.

Medvirkning er viktig for å få gode resultater

I oppstartsfasen av prosjektet, ble de fire folkehøgskolene valgt som piloter. Som en del av oppstarten inngikk fylkeskommunen avtale med en konsulent, holdt informasjonsmøter og intervjuet kjøkkenpersonalet på de fire skolene.

I gjennomføringsfasen testet fylkeskommunen ut rutiner for kartlegging, veiing og registrering av matsvinn. Medvirkning var sentralt for at prosjektet har blitt vellykket. Både kjøkkenpersonalet og elevene ved skolene fikk opplæring og deltok på workshops for å redusere matsvinnet. Sammen kom  de frem til tiltak som både ansatte og elever kunne gjøre. 

Les mer om samlinger, webinar og andre aktiviteter i sluttrapporten under.

Viktig med forankring og daglige rutiner

En erfaring fra pilotskolene er at det er enklere med faste, daglige rutiner for å redusere matsvinn, fremfor enkelte uker med målinger gjennom året.

Fylkeskommunen trekker frem at forankring i ledelsen og tett oppfølging har vært viktig for at tiltakene skal føre til varige endringer. De trekker også frem andre suksesskriterier, blant annet at det er

  • viktig å avklare og etablere metoder for måling og registrering
  • viktig å ha klare mål og tiltak
  • avgjørende å sette av nok tid og ressurser til opplæring, bistand, og forankring
  • motiverende for de ansatte å jevnlig gå gjennom resultater av tiltakene

Obligatorisk registering av matsvinn i fylkeskommunen

For å fortsette arbeidet med å redusere matsvinnet i fylket, er veiing og registrering av matsvinn blitt obligatorisk i alle miljøsertifiserte virksomheter i Viken, fra og med 2022. 

Relevante lenker