Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har brukt en elektrisk lastebil ved utbygging av bybanen. Dette koster noe mer enn en lastebil med fossilt drivstoff, og fylkeskommunen har fått støtte til å dekke deler av merkostnadene.

Gode erfaringer med bruk av elektrisk lastebil 

Den elektriske lastebilen ble brukt i perioden november 2021 til september 2022. I begynnelsen var det enkelte utfordringer med ladepunkt og ladetidspunkt, men dette gikk seg til etter hvert. Lastebilen hadde god kjørekomfort, mindre støy og kunne laste litt mer enn tilsvarende fossil lastebil. Ettersom den var litt svakere var det mer utfordrende å kjøre på grove anleggsveier og i terreng. Beregnet utslippsreduksjon i perioden den ble brukt er 33,4 tonn CO2-ekvivalenter. Les mer om erfaringene ved bruk av elektrisk lastebil i erfaringsrapporten. 

Høye klimaambisjoner i bybaneutbygging 

Dette er et av flere klimatiltak som er gjennomført i forbindelse med utbygging av bybanen, se flere av de andre prosjektene i lenken under.

Relevante lenker