Klimasats-prosjekt

Mobilitet og klimaklok arealutvikling

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 1 275 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Østfold kommune ønsket å kartlegge hvordan de kan utvikle tettsteder samtidig som de reduserer klimagassutslipp fra transport, blant annet ved å forbedre kollektivtilbudet. Kommunen har blant annet hentet erfaringer fra Klimasats-prosjektet Bygdepakke Bø.

Kommunen har gjennomført følgende aktiviteter, som omtales under:

  • Forslag til mobilitetsstrategi
  • Kartlegging og innsamling av eksisterende kunnskap
  • Reisevaneundersøkelse
  • Deltakelse i ulike parallelle prosesser, som reguleringsplanlegging og sykkelkart
  • Arbeid med kommuneplanens arealdel
  • Regulering av elsparkesykkelutleie
  • Organisering av bildelingsbiler og kommunens sykler
  • Forankring i politiske utvalg

Mobilitetsstrategi

Kommunen har utarbeidet forslag til mobilitetsstrategi, som er lagt ut på høring. Arbeidet med strategien har foregått parallelt med planprosessen for kommuneplanens arealdel. Strategien behandles som en temaplan, med 12 års planperiode. Den skal legge føringer for hvordan kommunen jobber med mobilitet i planperioden, og bidra til at kommunen når målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det er laget et handlingsprogram til mobilitetsstrategien, med konkrete handlinger som skal bidra til at kommunen når delmålene.

Kartlegginger og innsamling av eksisterende kunnskap

En viktig leveranse fra prosjektet har vært å lage et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kommunen om temaet mobilitet. Ulike datakilder er brukt for å sammenstille det de vet om nåsituasjonen for mobilitet og transport i kommunen. Eksempler på datakilder er SSB, Ungdata, folkehelseundersøkelsen og skolereisevaneundersøkelsen til Viken fylkeskommune, Statens Vegvesen og Østfold kollektivtrafikk. I tillegg er tidligere kunnskap fra arbeid i kommunen samlet, med bidrag fra ulike planprosesser, trafikksikkerhetsarbeid, og lignende. Parkering for forflytningshemmede er kartlagt i hele kommunen, og det pågår et arbeid for å se særlig på farlig skolevei. 

Reisevaneundersøkelse

Kommunen har kartlagt reisevaner ved hjelp av konsulent for å sikre god kunnskap om reisevaner og mobilitetsmønstre blant innbyggerne. Undersøkelsen er representativ for befolkningen, og er lagd så lik som mulig den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Kommunen skriver at resultatene fra denne undersøkelsen gir et verdifullt kunnskapsgrunnlag som brukes i planlegging og andre prosesser i kommunen. Rapporten ligger som vedlegg under.

Deltakelse i ulike parallelle prosesser 

Gjennom prosjektet har mobilitet og transportreduserende arealbruk blitt ekstra vektlagt i mange prosesser. Eksempler på dette er reguleringsplanlegging, forarbeid til samordnet varedistribusjon, klimabudsjett og handlings‐ og økonomiplan, utarbeidelse av sykkelkart, grunnlagsdokument til kommuneplanens arealdel og stedsutviklingsprosjektet Den gylne linje. Prosjektmedarbeider har også bistått i vurderinger rundt å stenge gater ved arrangement, gjennomføring av lokale verksteder (nærdemokratisk ordning i kommunen), og gjennomført stand i mobilitetsuka. Kommunen har også satt i gang et administrativt arbeid for å bedre ivareta klimaspørsmål i reguleringsplanarbeid, gjennom forbedrete rutiner for saksbehandlere.

Arbeid med kommuneplanens arealdel

I planprogrammet for kommuneplanen er mobilitet og infrastruktur pekt på som et viktig tema for utredning. Prosjektet har bidratt med kunnskapsgrunnlag for bedre å kunne vurdere arealinnspill. Prosjektmedarbeider har deltatt i fordypningsmøter med politiske utvalg, og bidratt med forslag til planbestemmelser. Innad i kommunen er det svært varierende tilgang til kollektivtrafikk. Tilgangen er kartlagt og koblet til innspill om arealendringer i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Denne kartleggingen er gjort ved å se på de ulike grunnkretsers kollektivtilbud, og ved å gradere de ulike transportmidlene etter hvilke reisemål som dekkes og hvor hyppige avganger er. I kommunedirektørens forslag til kommuneplanens arealdel er mobilitet og klima særlig vektlagt, både gjennom konsekvensutredninger av de enkelte arealendringene, og i samlet konsekvensutredning. 

Regulering av elsparkesykkelutleie 

Kommunen har utarbeidet og vedtatt et sett med vilkår for utleie og romlig organisering av elsparkesykler på offentlig grunn i kommunen. Ordningen var organisert som et prøveprosjekt i 2022, og ble evaluert i etterkant av sesongen. I 2022 var det én tilbyder av elsparkesykler i kommunen. 

Organisering av bildelingsbiler og kommunens sykler

Kommunen startet bildeling vinter 2020 og prosjektmedarbeider har bidratt med vurderinger og videreutvikling av dette systemet. Kommunens egne sykler er kartlagt med tanke på å få syklene til å bli brukt mer. Kommunen har også jobbet med å få på plass elsykler til bruk for ansatte på dagtid, med mulighet for innbyggere å leie dem på kveldstid og i helger.

Forankring i politiske utvalg

Flere av kommunens råd og utvalg er orientert om prosjektet: Plan‐ og bygningsutvalget og samfunnsutvalget (politiske hovedutvalg), eldrerådet, ungdommens kommunestyre og råd for personer med funksjonsnedsettelse og utvalg for integrering og inkludering.

 

Relevante lenker