Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse av Lena tettsted

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Østre Toten kommune har i samarbeid med konsulenter gjennomført en mobilitetsanalyse for sentrum og de omkringliggende områdene (se under). Kommunen ønsket å finne tiltak som bidrar til å redusere bilkjøring og øke andelen gående og syklende.

Mobilitetsanalysen inneholder følgende:
‐ Analyse av de sentrale hovedferdselsårene ut fra konsentrasjon av boligområder, arbeidsplasser, skoler og aktivitetssentre (spesielt idrettshallen).
‐ Analyse av de viktigste ferdselsforbindelsene og potensielle nye ferdselsforbindelser for gående og syklende i dag ved hjelp av GIS‐basert nettverks‐ og rekkeviddeanalyse, tilgjengelig tallgrunnlag fra andre undersøkelser og lokalkunnskap.
‐ Prioritering av strekninger for videre analyse.
‐ Utarbeidelse av en tiltakskatalog med tiltak som kan øke andelen gående og syklende langs de prioriterte strekningene, med vurdering av antatt måloppnåelse, kostnad og risiko.

Det er også utarbeidet en tiltakskatalog (se under), med mulige kort‐ og langsiktige tiltak med tilhørende kostnadsestimat, vurderinger av effekt og risiko. Gjennomføring av flere av de kartlagte tiltakene vil sannsynligvis gi en mereffekt i form av økt gange og sykling, da dette vil øke den totale opplevelsen for innbyggerne av fordelene ved disse mobilitetsformene framfor bilbruk.

Relevante lenker