Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak

Prosjektnavn: Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Halden kommune har utarbeide en mobilitetsanalyse og identifisert tiltak for å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. 

Klimatiltak som vil redusere klimagassutslipp er økt kolletktivtilbud og bedre forhold for sykkel og gange. Kommunen har også fått vurdert tiltak for endring av parkeringstilbudet i sentrum.

Relevante lenker