Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse som grunnlag for tiltak

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune har utarbeide en mobilitetsanalyse og identifisert tiltak for å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. 

Klimatiltak som vil redusere klimagassutslipp er økt kolletktivtilbud og bedre forhold for sykkel og gange. Kommunen har også fått vurdert tiltak for endring av parkeringstilbudet i sentrum.

Relevante lenker