Klimasats-prosjekt

Mobilitetsanalyse

Fylke: Akershus
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rælingen kommune har med hjelp fra konsulenter utarbeidet en mobilitetsanalyse for kommunen. Analysen synliggjør viktige prinsipper og tiltak som skal være retningsgivende for politiske saker og plansaker. Analysen skal være et godt kunnskapsgrunnlag og legge føringer som kan innarbeides i kommuneplanen, trafikksikkerhetsplanen, kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og kommunedelplan for klima, energi og sirkulær økonomi.

Følgende innsatsområder inngår i strategi- og tiltaksdelen av analysen: Barn og unge, kombinasjonsreiser og prioritering av buss og sykkel. Det er presentert forslag til ulike tiltak rettet mot disse innsatsområdene, som f.eks. skoleveier, sykkel og gange, innfartsparkering, samkjøring, prioritering av buss, med mer. Under hvert tiltak er det laget en grov handlingsplan oppdelt i faser.

Relevante lenker