Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan for Nordre Follo kommune

Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordre Follo kommune har laget en mobilitetsplan da de forventer betydelig befolkningsvekst og økt transportbehov når Follobanen åpner i 2022. Kommunen ønsker å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, blant annet ved å tilrettelegge for at flere går, sykler og reiser kollektivt. 

Kommunen har gjennomført reisevaneundersøkelse for ansatte i kommunen og instagram-konkurranse under Mobilitetsuka med temaet miljøvennligtransport. Innbyggerundersøkelse ble valgt ikke å gjennomføre pga endret mobilitetsmønster i den pågående pandemien.

Undersøkelsen viste at en høy andel av kommunens ansatte, 60%, bruker bil til jobb. Videre er det mange som mener sykkeltilrettelegging må bli bedre på arbeidsstedet. Kommunen vil jobbe videre med dette i arealplanleggingen.

Områder som er pekt ut for tiltak, mål og indikatorer er økt sykkel og gange, økt kollektivandel, begrense bilbruk og parkeringsmuligheter, trafikksikkerhet, mobilitet for alle og smart teknologi og innovasjon.