Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan for Nordre Follo kommune

Prosjektnavn: Mobilitetsplan for Nordre Follo kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Nordre Follo kommune har laget en mobilitetsplan da de forventer betydelig befolkningsvekst og økt transportbehov når Follobanen åpner i 2022. Kommunen ønsker å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, blant annet ved å tilrettelegge for at flere går, sykler og reiser kollektivt. 

Kommunen har gjennomført reisevaneundersøkelse for ansatte i kommunen og instagram-konkurranse under Mobilitetsuka med temaet miljøvennligtransport. Innbyggerundersøkelse ble valgt ikke å gjennomføre pga endret mobilitetsmønster i den pågående pandemien.

Undersøkelsen viste at en høy andel av kommunens ansatte, 60%, bruker bil til jobb. Videre er det mange som mener sykkeltilrettelegging må bli bedre på arbeidsstedet. Kommunen vil jobbe videre med dette i arealplanleggingen.

Områder som er pekt ut for tiltak, mål og indikatorer er økt sykkel og gange, økt kollektivandel, begrense bilbruk og parkeringsmuligheter, trafikksikkerhet, mobilitet for alle og smart teknologi og innovasjon.

 

Relevante lenker