Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Narvik kommune

Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Narvik kommune skal utarbeide en mobilitetsplan som en overordnet plan for samferdsel og for å bidra til å samordne areal- og transportplanleggingen.

Kommunen fikk i 2018 Klimasats-støtte (se lenke under) til å innarbeide klimahensyn i den nye arealplanen. Mobilitetsplanen viser at kommunen ønsker et enda tydeligere klimafokus i planleggingen.

Relevante lenker