Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Narvik kommune

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik kommune har utarbeidet en mobilitetsplan som en overordnet plan for samferdsel for å bidra til å samordne areal- og transportplanleggingen. Kommunen fikk i 2018 Klimasats-støtte til å innarbeide klimahensyn i den nye arealplanen (se lenke under). Mobilitetsplanen viser at kommunen ønsker et enda tydeligere klimafokus i planleggingen.

Hensikten med en mobilitetsplan er å få en overordnet og samlet utvikling av hverdagsmobiliteten til innbyggerne i kommunen. Målene i planen knyttes opp mot å systematisk tilrettelegge for å endre reisevaner fra bilbruk til gåing, sykling og kollektivtransport. Planen er utarbeidet i tråd med nasjonale, regionale og lokale mål for samferdsel og mobilitet. Mobilitetsplanen er et rammeverk for en målrettet utvikling av transportmønsteret i kommunen og skal også være kunnskapsgrunnlag for ytterligere planlegging.

I planen er det anbefalt ulike strategier og tiltak som kommunen bør følge opp i annen planlegging og utvikling, som kommuneplanens arealdel. Det er blant annet påpekt at kommunen bør etablere en sykkelstrategi, utforme en parkeringsnorm med en parkeringsstrategi samt en rekke flere konkrete tiltak i øvrig planlegging.

Relevante lenker