Klimasats-prosjekt

Nye Tangvall skolesenter – gjennomføring av tiltak

Prosjektnavn: Nye Tangvall skolesenter – gjennomføring av tiltak
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 2 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune skal gjennomføre klimatiltak i ny ungdomsskole, videregående skole og idrettshall på Tangvall i Søgne.

Høye ambisjoner: Lave utslipp og bruk av solenergi

Ambisjonen for bygget er å produsere nok fornybar energi fra solceller, slik at det dekker alle klimagassutslippene fra driften av bygget. Energiproduksjonen skal også dekke 20 prosent av utslippene fra produksjonen av materialene brukt i bygget.

Klimatiltak i bygget

 • Kommunen vil bygge et energieffektivt bygg som tilfredsstiller passivhuskravene i NS3701.
 • Bygget skal ha solceller på taket, ventilasjonsanlegg med effektive vifter (lav SFP) og en energibrønnpark som forsyner bygget med varme og frikjøling.
 • Skolen skal bygges i klimavennlige materialer som tre, lavkarbonbetong klasse A og resirkulert stål. I hulldekker ønsker kommunen å bruke lavkarbon klasse ekstrem, som anses å være et nytt produkt på markedet.
 • Det er planlagt fossilfri byggeplass.

Klimatiltak i uteareal

Kommunen ønsker å utrede og gjennomføre flere klimatiltak i utearealene. For eksempel innen materialvalg:

 • lavkarbonbetong klasse A
 • naturstein produsert i Norge fremfor importstein (både som kant og dekke)
 • bestandig trevirke
 • mulighet for gjenbruk

Sirkulær økonomi vil stå sentralt i vurderingene av tiltakene. Det vil være viktig at tiltakene som gjøres på utearealet er synlige, slik at de kan benyttes i undervisningssammenheng på både ungdomsskole og videregående skole.

Status 2021

 • Prosjektet har benyttet av lavkarbon X‐trem i hulldekker fra Contiga. Disse har lavere utslipp enn hulldekker i standard lavkarbonbetong klasse A, og var det hulldekket med det laveste dokumenterte utslipp på markedet ved anskaffelsestidspunkt.
 • Kommunen har igangsatt vurderingen av tiltak for å redusere CO2‐utslipp forbundet med utomhus. Her er det gjennomført flere arbeidsmøter og utredninger.
 • Prosjektets valgte løsninger er per i dag innenfor den overordnede prosjektambisjonen om nullutslippsbygg.
Relevante lenker