Klimasats-prosjekt

Overgang til nullutslipp drift og vedlikehold

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 12 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bymiljøetaten i Oslo kommune startet et arbeid med å stille strengere miljøkrav i anskaffelser av kontrakter for drift av veinettet, og ville på sikt gå over til utslippsfrie maskiner. Dette var en videreføring av et forprosjekt der kommunen så på muligheter og utfordringer ved klimavennlig veidrift.

Utslippsfrie maskiner til drift og vedlikehold av veinett er nytt, og i dag er mange maskiner i pilotfase eller under utvikling. Sammenliknet med fossile alternativer er tilgangen til utslippsfrie maskiner lav og merkostnaden er høy.

Kommunen fikk derfor støtte til å dekke deler av merkostnadene ved å anskaffe kontrakter med utslippsfrie maskiner. Prosjektet ville bidra til å øke etterspørselen av mer klimavennlige maskiner, fremskynde innovasjon og redusere merkostnader på sikt.

Prosjektet møtte utfordringer

Kommunen så etterhvert i prosjektet at det er vanskelig å få tak i nullutslippsmaskiner. Blant annet har den prøvd med minimumskrav til elektriske maskiner som for eksempel liten feiemaskin, gravemaskin og hjullaster, men opplever at disse maskinene ikke alltid har egnet seg til arbeidet. Kommunen har måttet bruke maskiner på biodrivstoff i stedet. I tillegg er manglende ladeinfrastruktur en utfordring. Kommunen har som følge av dette avsluttet prosjektet.

Kommunen har siden 2020 stilt klima- og miljøkrav i alle veidriftskontrakter, både i form av minimumskrav og ved bruk av klima og miljø som tildelingskriterium.