Klimasats-prosjekt

Overgang til nullutslipp drift og vedlikehold

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bymiljøetaten i Oslo kommune har startet arbeidet med å stille strengere miljøkrav i anskaffelser av kontrakter for drift av veinettet, og vil på sikt gå over til utslippsfrie maskiner. Dette er en videreføring av et forprosjekt der kommunen så på muligheter og utfordringer ved klimavennlig veidrift.

Utslippsfrie maskiner til drift og vedlikehold av veinett er nytt, og i dag er mange maskiner i pilotfase eller under utvikling. Sammenliknet med fossile alternativer er tilgangen til utslippsfrie maskiner lav og merkostnaden er høy.

Kommunen får derfor støtte til å dekke deler av merkostnadene ved å anskaffe kontrakter med utslippsfrie maskiner. Prosjektet vil bidra til å øke etterspørselen av mer klimavennlige maskiner, fremskynde innovasjon og redusere merkostnader på sikt.

Klimavennlig veibygging er i vinden

Vestfold og Telemark fylkeskommune har søkt om og fått Klimasats-støtte til å kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp ved veibygging.