Klimasats-prosjekt

Planlegging for klimanøytral hyttebygging

Fylke: Innlandet
Søker: ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Øystre Slidre kommune jobber med å utvikle næringsklyngen Klima+ til å bli et kompetansesenter på klimavennlig hyttebygging og hyttebruk. Gjennom utviklingen av Klima+ ønsker kommunen å etablere et miljø for klimatilpasset arealplanlegging.

Mer klimavennlig arealplanlegging i kommunen

Kommunen har økt klimafokuset i den reviderte samfunnsplanen i 2020 og planprogrammet for revidering av arealdelen av kommuneplanen. Kommunen har utviklet et underlag for ny arealplan som foreslår å ta ut omtrent 12 prosent av tidligere avsatt areal til fritidsboliger.

Kommunen har inngått 13 intensjonsavtaler med store utbyggingsprosjekt og viktige leverandører. Disse bedriftene er kjernen i næringsklyngen med kunnskapsdeling og formidling også mot resten av næringslivet.

Det er startet detaljplanlegging av 175 hytter med sterkt klimafokus, og startet en prosess med utbyggere av ca. 800 enheter i form av intensjonsavtaler som vil resultere i store klimaeffekter ved utbygging.

Kommunen har fått utført mulighetsstudier for de to sentrumsområdene i kommunen og vedtatt/lagt ut på høring fire omfattende reguleringsplaner med nye klimakrav. De har utviklet en ny mal for utbyggingsavtaler med økt klimafokus og krav om rapportering på vedtatte Klima+-områder.

Lavkarbonbetong og gjenbruk av materialer

Kommunen har jobbet for å sikre at det er lavkarbonbetong tilgjengelig lokalt og for å endre nasjonal standard for betong. Kommunen har innført krav om lavkarbonbetong i kommunale anbud og arbeider aktivt for å få alle utbyggere til å gjøre det samme.

De har dialog med avfallsleverandører om et sirkulært Valdres og ulike større satsinger mot nye materialer basert på gjenbruk.

Kommunikasjon og forskning

Kommunen var vertskommune for Bylivkonferansen 2022 i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL), Kommunal- og distriksdepartementet (KDD), Distriktssenteret og Innlandet Fylke, der ny veileder for hyttebygging fra KDD ble lansert (se egen lenke).

Kommunen er valgt ut for deltakelse i forskingsprosjektet SECPLAN og prosjektet er referanseprosjekt i utviklingen av ny veileder mot fritidsboligmarkedet i Innlandet fylke.