Klimasats-prosjekt

Reduserte klimagassutslipp fra vegbygging

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestfold og Telemark fylkeskommune har kartlagt tiltak for å redusere klimagassutslipp ved bygging, drift og vedlikehold av vei. Resultatene av prosjektet skal brukes for å beregne utslipp, og til å stille klimakrav i framtidige kontrakter for veibygging. 

Potensielt store utslippskutt

Utbygging av nye veianlegg gir betydelige klimagassutslipp. Det er både direkte utslipp på anleggsområdet, og indirekte utslipp knyttet til produksjon og transport av materialer. Store veiprosjekter er langstrakte anlegg som krever sprenging, masseflytting, bygging av bruer og tunneler, og store mengder stål og betong.

Det er derfor et stort potensial for å kutte klimagassutslipp i veiprosjekter. Prosjekter bør planlegges med tanke på lavt utslipp i en livsløpssammenheng, og selve byggingen bør ha så lave utslipp som mulig.

Klimakrav i veiprosjekter

Fylkeskommunen har ansvar for over 3000 km fylkesvei, og håndterer til enhver tid omkring 100 utbyggingsprosjekter. Siden fylkeskommunen er byggherre av betydelig størrelse, kan de påvirke markedet ved å stille klimakrav i anskaffelser. På den måten vil flere aktører tilby og levere klimavennlige tjenester og materialer.

Fylkeskommunen har utarbeidet verktøy og metodikk for å synliggjøre reduksjon av klimagassutslipp i veiprosjekter. Se konsulentrapporten under for detaljer. Rapporten tar for seg flere ting, blant annet:

  • bruken av miljødeklarasjoner (EPD-er)
  • overordnede innføringer i beregning av livssykluskostnader (LCA)
  • miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL

Klimavennlig veibygging er i vinden

Fylkeskommunen trekker frem at samarbeid med andre fylkeskommuner kunne ha gjort arbeidet enklere. Resultatene og rapporten vil kunne være nyttig for andre som skal gjøre veiprosjekter mer klimavennlig.

Bymiljøetaten i Oslo kommune har søkt om og fått Klimasats-støtte til å stille strengere klimakrav i anskaffelser av kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet.

Relevante lenker