Klimasats-prosjekt

Sirkulær og klimavennlig idrettsarena

Prosjektnavn: Sirkulær og klimavennlig idrettsarena
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Halden kommune har utredet klimaløsninger ved bygging av en ny idrettsarena og nye uteområder for en barneskole (Os skole og idrettshall). Planen var blant annet å se på materialbruk og massehåndtering.

Klimavennlige materialer, solceller og massehåndtering

Kommunens utgangspunktet var å gjennomføre en BREEAM‐NOR analyse, uten nødvendigvis å sertifisere bygget. Dermed fikk de sett hvilke muligheter som fantes for å gjennomføre klimatiltak. Selv om ikke bygget skal sertifiseres, skal entreprenøren ivareta og dokumentere kravene utarbeidet i BREEAM preanalysen.

Kommunen satte krav i anbudsdokumentene om passivhusnivå, minst 20 % reduserte klimagassutslipp fra materialer, og minst 30 % reduksjon for materialer og energi i drift. Muligheter for å installere solceller på idrettsarenaens tak og andre energiløsninger ble også vurdert. Detaljer finnes i vedleggene nedenfor.

Anbefalinger fra analysen

Resultatene fra forprosjektet ligger ifølge kommunen inne som anbudskrav, og er premisset for konkurransen av prosjektet.

  • Bruk av «Lavkarbon ekstrem» betong i prosjektet, eventuelt «Lavkarbon
    Pluss» betong
  • Vannbårent varmeanlegg for distribusjon av varme og kjøling, basert på energibrønner og varmepumpe
  • Varmegjenvinning av dusjvann kan evalueres
  • Solcelleanlegg skal benytte solcellepaneler med lavt klimafotavtrykk fra produksjonen
  • Netto energibehov til oppvarming og kjøling som tilsvarer passivhus.
  • Alt inventar skal være svanemerket
  • Klimakravrav til sportsdekke, uteområde og økologi

Ny klimaplan ga økt gjennomslagskraft

Vedtak av den nye klima- og energiplan i Halden kommune, ga økt klimahensyn i prosjekteringsfasen. Dette ga også større aksept for økte kostnader, og gjorde at beslutningsprosesser ble forenklet.

For Halden kommune var kompetansen som rådgivende prosjekteringsselskap hadde innenfor BREEAM‐NOR-arbeidet viktig. Det å ha rådgivere som har alle fag innomhus, med kapasitet til å dekke alle behov som dukker opp i løpet av prosessen, opplevde kommunen som et suksesskriterium.

Brukermedvirkning har også vært viktig, for å få med de ulike gruppene. Halden har et engasjert lokalsamfunn. Ved at alle har fått være med å påvirke, også innenfor klima, har det lagt til rette for en prosess som det er bred enighet bak.

Relevante lenker