Klimasats-prosjekt

Skårersletta veiutbygging

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 1 136 250
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune har bygget en ny, klimavennlig veistrekning på Skårersletta. Strekningen har blitt bygget med klimavennlige materialer. Det er også lagt til rette for god fremkommelighet for gående og syklende.

Klimagassresultater

Kommunen har brukt lavtemperaturasfalt og cortenstål. 

Det er rapportert bruk av 2264 tonn Asfaltgrus (Ag) og 769 tonn Asfaltbetong (Ab). Det er levert EPD-er for disse asfalttypene som er sammenlignet med referanseutslipp for tilsvarende type asfalt i VegLCA. Dette viser en utslippsreduksjon på hhv 3 og 7 kg CO2e/tonn asfalt for Ag og Ab. 

Beregnet klimagassreduksjon i CO2‐ekvivalenter er 12,2 tonn CO2e.

Erfaringer

Kommunen skriver at prosjektet viser at det er viktig å ha fokus på klima i alle fasene av prosjektet og spesielt når det skal stilles klimakrav i anbudskonkurranse og i oppfølgingen av denne. Det viste seg at utslippsreduksjonen ved bruk av lavtemperaturasfalt ikke hadde en stor klimagevinst. Sammenlignet med klimagassbudsjettet ser det også ut som at utslipp fra asfalt er lavere enn det som ble beregnet. 

Støtte i 2016

I 2016 fikk kommunen støtte til å se på mulige klimatiltak på Skårersletta (se lenke under).

Relevante lenker