Klimasats-prosjekt

Skotterud sentrum – grønt scenario

Fylke: Innlandet
Søker: EIDSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Eidskog kommune har utarbeidet en mulighetsstudie for et klimavennlig lokalsamfunn, blant annet ved å endre arealbruk og øke andelen klimavennlige reiser.

Klimavennlig stedsutvikling

Det er utarbeidet et faglig grunnlag for mer klimavennlig stedsutvikling. Grunnlaget skal inngå i en kommende sentrumsplan, men også utnyttes i kommunens øvrige planlegging og forvaltning.

Arbeidet har gitt økt kompetanse blant politikere og administrasjon om en helhetlig stedsutvikling. Det er benyttet digitale løsninger på medvirkning som i seg selv er faglig interessant, og i tillegg har erstattet fysiske reiser og møter. 

Resultater fra prosjektet

Arbeidet har resultert i fire ulike dokumenter. Under følger en kort oversikt og oppsummering.

  • Mulighetsstudie: Prosjektets overordnede prosess og resultater, med resultatene fra den fysiske og sosiokulturelle stedsanalysen samt medvirkning. Presentasjon av de tiltak og muligheter vi har utarbeidet basert på stedsanalysen og innsikt fra forskningslitteraturen.
  • Fagnotat: Forskningen og det overordnede tankegodset bak mulighetsstudiet og de identifiserte tiltakene. Dokumentet skal bidra til å gi innsikt i viktige erfaringer og overveielser når ulike tiltak skal realiseres.
  • Masterplan: Viser en samlet oversikt over alle de foreslåtte tiltakene, og hvordan disse kan implementeres i sentrum av Skotterud.
  • Handlingsplan: Når og hvordan ulike tiltak kan iverksettes. Dokumentet gir en enkel og samlet oversikt over de ulike tiltakene, samt hvem som bør involveres i realiseringen. 
Relevante lenker