Klimasats-prosjekt

Slambehandling i Marker kommune

Fylke: Østfold
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 278 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Marker kommune har kartlagt muligheten for å redusere klimagassutslippet ved ulike slambehandlingsmetoder, og da særlig fra transport av slammet.

Ny fabrikk og biogassproduksjon

Høsten 2020 fikk kommunen nyheten om at det skal etableres en ny fabrikk for å prosessere avløpsslam på Brennemoen. Ved å levere slammet dit, vil transportavstandene og utslippene reduseres. Fabrikken skal også produsere biogass, som kommunen blant annet kan bruke i kjøretøyene som frakter slammet.

Mulighetsstudien viser også at det eksisterende spillvannsnettet i sentrumsområdet bør utbedres, og at renseanlegget bør oppgraderes for å redusere utslippene ytterligere. Les mer i mulighetsstudien under.

Nytt renseanlegg

Mulighetsstudien viser at store deler av renseanlegget krever større oppgraderinger. I 2021 fikk kommunen støtte for å utrede klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt renseanlegg, se lenke under.

Relevante lenker