Klimasats-prosjekt

Strategi for klimavennleg og aktiv transport

Fylke: Vestland
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sunnfjord kommune har utarbeidet en mobilitetsanalyse for å avdekke flaskehalser og forbedre tilbudet for gående, syklende og kollektivreisende.

Mobilitetsstrategi med handlingsplan

Resultatene fra analysen har gått inn i kunnskapsgrunnlaget for en mobilitetsstrategi for Sunnfjord, og den ble vedtatt høsten 2022. Strategien og analysen kan lastes ned under.

Videre jobber kommunen med en handlingsplan som skal følge opp strategien.

Laget sin første kommuneplan

Parallelt med mobilitetsstrategien, har kommunen laget sin første kommuneplan etter kommunesammenslåing. Mobilitetsstrategien bygger dermed på viktige føringer i samfunnsdelen, som igjen legger føringer for arealdelen.

I tillegg til å redusere klimagassutslippene, er strategien viktig for å oppfylle langsiktige mål for folkehelse og bærekraftige byer og tettsteder.

Relevante lenker