Klimasats-prosjekt

Testing av tiltak som del av plan og medvirkning

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport og utbygging gjennom ulike plangrep, og har prøvd ut midlertidige tiltak i et område. Kommunen jobber også med prosjekt Områdeløft i Hillevåg, der et av målene er å styrke deltakelse og demokratiutvikling.

Etter planfaglig forarbeid og idefase har kommunen gjennomført tre delprosjekter med etablering av midlertidige tiltak og medvirkning:

  1. Vintertorg, midlertidig trafikkforsøk og medvirkning. Januar 2021.
  2. Sommer på torget, midlertidig trafikkforsøk og medvirkning. August 2021.
  3. Midlertidige installasjoner i Hamnevika og i Køhlers vei. Medvirkning om tilgjengeligheten til friområdet Hamnevika og om tiltak i Køhlers vei. September 2022 ‐ juni 2023.

Resultater fra prosjektet

Trafikkforsøk er godt egnet for å teste, lære og oppnå kontakt med publikum for å motta innspill. Gjennom forsøk kommer nye erfaringer og ideer som ellers ikke ville dukket opp. Viljen til å ta nye grep kan åpnes opp hos planleggere, administrativ ledelse, politikere, næringsliv, beboere og eiendomsutviklere. Dette er nyttig fordi planer blir til i et samspill mellom mange aktørgrupper.

Delprosjekt 1 og 2, trafikkforsøkene i Hillevåg sentrum, har økt innsikten blant fagmiljøene i kommunen og fylkeskommunen, og flere andre. Behovet for trafikale endringer i Hillevåg sentrum som bedrer attraktiviteten og tilgjengeligheten for fotgjengere og syklister har blitt tydeligere gjennom arbeidet med planen, og forsøkene gir erfaring som gjør det lettere å foreslå innskrenkning av kjøreadkomster for biltrafikk. 

Delprosjekt 3 om Køhlers vei og Hamnevika skulle vurdere en ny gangforbindelse mellom boligområdene i vest og et stort nytt friområde i sjøkanten i øst. Forsøket har ført til innspill fra beboere som gir større tyngde til de anbefalinger som administrasjonen skal gi.

Generelt har beboerne gitt en tydelig forventning om at kommunen skal benytte områdereguleringen til å prioritere gående og syklende i Hillevåg.

Erfaringer med bruk av droner til trafikkregistrering

De to første delprosjektene er fulgt med trafikktellinger og dronefilming av trafikksituasjoner som grunnlag for å analysere trafikale konsekvenser av tiltakene, både for fotgjengere, syklister og biltrafikk. Kommunen har lang erfaring med å bruke automatiske telleapparater til trafikkregistreringer, men det var første gang at den benyttet droner til slik trafikkregistrering.

Det ga nyttige erfaringer:

  • Gode visuelle bilder av hva som påvirker trafikkstrømmene og hvordan køer oppstår.
  • Teknisk/praktisk lærdom: Droner er avhengig av godt vær som ikke er lett å planlegge på forhånd.
  • Krav til avstand pga personvern, og samtidig nært nok til å se fotgjengere.
  • Bruk av ny programvare som teller antall passeringer (biler, fotgjengere, syklister) på film.

Utfordringer i prosessen

Kommunen har endret prosjektplanen for å tilpasse tiltakene til koronapandemien, og prosjektet ble forsinket.

Kommunen har erfart at det er få konsulenter som har spisskompetanse på å forberede, gjennomføre og oppsummere medvirkningsprosesser. Gjennomføringen krever også at konsulenten er fysisk til stede for å få kontakt med publikum, og det blir mindre aktuelt å velge konsulenter som har lang reisevei.

Relevante lenker