Klimasats-prosjekt

Undersøkelser knyttet til bruk av lavkarbonbetong klasse Pluss

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Apr 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har kartlagt muligheten for å benytte lavkarbonbetong klasse Pluss og Ekstrem i et større byggeprosjekt, da disse betongtypene har lavere klimagassutslipp enn lavkarbonbetong klasse A.

Prosjektet har beskrevet både klimaeffekt og merkostnad, i tillegg til andre positive og negative effekter.

Lavkarbon Pluss er mest egnet

Basert på denne kartleggingen er Lavkarbon Pluss mest egnet til bruk i byggeprosjektet "Ny Vannforsyning Oslo". Vurderingen er basert på dagens markedssituasjon, herdetid og omfang av ekstra herdetiltak. 

Ved å ta i bruk betong i lavkarbonklasse Pluss på de anbefalte konstruksjonene, i tillegg til å benytte lavkarbon sprøytebetong, vil beregnet klimagassutslipp fra prosjekterte mengder kunne reduseres med i underkant av 3 550 tonn CO2-ekv. sammenlignet med lavkarbonbetong B, som er bransjestandarden for plasstøpt betong i Oslo i dag. Dette tilsvarer klimagassutslipp fra produksjon av omtrent 12 500 m3 B35-betong med lavkarbonklasse B.