Klimasats-prosjekt

Utarbeide en parkeringsstrategi med fokus på klima

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Moss kommune har utarbeidet en ny parkeringsstrategi, med tilhørende handlingsplan, som skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra privatbiler. Strategien skal også bedre bymiljøet, og legge til rette for myke trafikanter.

Balansert parkeringsstrategi

Kommunen har kartlagt dagens parkeringssituasjon i Moss, og laget en ny parkeringsstrategi. Parallelt har kommunen også laget en handlingsplan for å konkretisere og følge opp strategien.

Strategien balanserer behovene for at:

  • veksten i persontransport skal tas i sykkel, gange og kollektivtrafikk
  • sentrum utvikles for handel, kultur og næringsliv
  • bymiljøet skal bli trygt og attraktivt
  • offentlige og private parkeringsplasser utnyttes mer effektivt

Ambisiøse utslippskutt

Parkeringsstrategien og handlingsplanen har gitt kommunen verktøy for å redusere biltrafikken og klimagassutslippene. Over de neste årene forventer kommunen mindre bilkjøring i sentrum, bedre innfartsparkering og bedre oversikt over ledige parkeringsplasser. Mot 2030 er målet at 60 prosent av de interne reisene i Moss skal være fossilfrie, og at 70 prosent av veitransporten skal være fossilfri.

Kommunen har sett på flere ulike scenarier og klimavurderinger for parkering i Moss. Se under for mer detaljer.

Relevante lenker