Klimasats-prosjekt

Utvidet bruk av tre ved gjennomføring av nye Tøyenbadet

Fylke: Oslo
Søker: KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune bygger et nytt Tøyenbad, og bruker tre i bæresystemet og i taket. Det er også flere andre klima- og energitiltak i bygget. Tøyenbadet har et mål om å kutte klimagassutslippene med 40 prosent sammenliknet med et referansebygg.

Beregninger i detaljprosjekteringen viser 8 856 tonn CO2‐ekvivalenter for referansebygget og 5 319,5 tonn CO2‐ekvivalenter for nye Tøyenbadet. Utvidet bruk av tre med blant annet bæresystem av massivtrebjelker og limtresøyler inngår som et vesentlig og avgjørende bidrag for å oppnå målsetning for klimagassreduksjon. Se eget vedlegg med klimagassberegninger.

I 2018 fikk kommunen Klimasats-midler til å utrede mulighetene for å bruke tre i det nye Tøyenbadet (se lenke under).

Status for prosjektet

Tresøyler er ført opp i hele bygget, og takkonstruksjonen har vært selvbærende siden mai 2023. Det gjenstår tekking og oppbygging av grønt tak med solceller. 

Trekonstruksjonen ved nye Tøyenbadet er spesialtilpasset prosjektet, og uten relevante referanseprosjekter i Norge. Dette gjør at prosjekteringen er mer ressurskrevende enn ved en mer tradisjonell løsning. En trekonstruksjon av en slik dimensjon og som er utsatt for slike klimapåvirkninger har vært nødvendig å analysere nøye. I dette arbeidet har kommunen innhentet egne fagrådgivere samt bygget opp kompetanse generelt i prosjekteringsgruppen gjennom hele prosjekteringsfasen.

Relevante lenker